Certificate care atestă starea de urgență

La data de 16.03.2020, președintele României a instituit prin Decret starea de urgență, pe o perioadă de 30 de zile. Printre măsurile stabilite prin decretul de instituire a stării de urgență se numără prevederea din Cap. II, art. 12: „Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza în documentelor justificative”.

În cursul zilei de 18.03.2020 a fost publicat draft-ul Hotărârii de Guvern privind acordarea de certificate de situaţie de urgenţă (CSU).

Importanța

Importanța CSU este dată în principal de faptul că acesta poate fi folosit în relațiile cu terții pentru renegocierea anumitor contracte afectate, deoarece va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2. Astfel, operatorul economic care beneficiază de acest certificat va putea renegocia obligațiile contractuale devenite excesive ori imposibil de executat, sau va putea invoca cu mai mare ușurință impreviziunea sau forța majoră pentru rezilierea ori suspendarea unor contracte de furnizare/de muncă/de închiriere sau pentru a-și amâna executarea obligațiilor contractuale.

De asemenea, prin intermediul CSU, operatorii economici pot beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale. Urmează să vedem în ce măsura se vor institui astfel de facilități.

Autoritatea competentă

CSU vor fi eliberate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Comisiile de Analiză constituite în acest sens, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2. Comisiile de Analiză urmează a fi constituite în termen de 5 zile de la adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern.

Perioada de valabilitate

În primul rând, de menționat este faptul că certificatele se acordă doar în perioada în care funcţionează starea de urgenţă în România, deci până la 16 aprilie, dar rămâne valabil pe toată perioada anului acordării.

Sectoare eligibile

Posibilii beneficiari ai Certificatului de Situaţie de Urgenţă (CSU) sunt doar operatorii economici care își desfășoară activitatea în cel puțin unul dintre următoarele sectoare: transport, turism, HORECA, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației (o listă a codurilor CAEN eligibile vor fi stabilite ulterior prin Ordin al ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri).

Criterii eligibilitate. Termene eliberare

Pentru societățile care pot să facă dovada unor încasări cu 40% mai mici faţă de perioada similară a anului trecut, dovedite cu o balanţă contabilă justificativă, Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor realiza o verificare formală, de existență a documentelor solicitate, vor genera CSU și îl vor transmite solicitantului via email, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Pentru societățile care nu pot dovedi o scădere a cifrei de afaceri, cu un procent de minimum 40%, dar totuși sunt în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor verifica documentele furnizate și vor stabili în primul rând existența situației de urgență, urmând a transmite solicitantului un răspuns privind acordarea CSU, într-un termen de maximum 20 de zile lucrătoare.

Așadar, în cazul în care din documentele solicitate poate fi făcută dovada unor încasări cu 40% mai mici față de perioada similară a anului trecut, Comisiile de Analiză sunt obligate să emită CSU, sub rezerva transmiterii de către solicitant a tuturor documentelor prevăzute. În cazul în care această diferență nu poate fi dovedită, Comisiile de Analiză au competența de a stabili dacă acesta se află sau nu în dificultate, și respectiv, au puterea de a decide dacă eliberează sau nu CSU, în funcție de existența sau nu a stării de dificultate.

Procedura de solicitare

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care va conține o secțiune destinată în acest scop și care funcționa în termen de 5 zile de la adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern.

Solicitantul va completa informații referitoare la:

 • datele de identificare ale operatorului economic;
 • datele de contact ale acestuia;
 • motivul solicitării Certificatului de Situație de Urgență;
 • justificarea nevoii acestuia;
 • date referitoare la situațiile financiare.

Se vor încărca următoarele documente justificative:

 • Certificatul Unic de Înregistrare
 • CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal
 • balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare
 • În situația în care nu se observă o scădere a cifrei de afaceri, cu un procent de minimum 40%, din documentele precizate mai sus, dar operatorul este în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, acesta va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens;
 • o declarație pe propria răspundere, prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă, respectiv certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Toate documentele încărcate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea;

Referitor la semnătura electronică, aceasta se poate obține de la anumiți operatori economici în aceeași zi cu cea a solicitării acesteia, fiind o procedură simplă. Puteți să obțineți o semnătură electronică în două moduri: dacă vă doriți obținerea acesteia în aceeași zi, vă puteți deplasați personal la un operator economic care prestează servicii de acest tip, cu cartea de identitate, urmând să completați la sediul lor contractul și condițiile standard, în dublu exemplar, iar costurile care se impun sunt modice, semnătura urmând a avea valabilitate cel puțin un an. O altă posibilitate este cea online, cu plata în avans, și transmiterea documentelor completate, semnate și scanate via email, urmând ca în 3-5 zile lucrătoare să beneficiați de semnătura electronică solicitată.

Soluții alternative

La momentul publicării prezentului articol, Hotărârea de Guvern privind acordarea de certificare de situație de urgență nu a fost publicată în Monitorul Oficial, astfel că nu produce efecte juridice momentan. Mai  mult, de la momentul aprobării și publicării Hotărârii, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului are la dispoziție 5 zile pentru a asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice, respectiv a înființării Comisiilor de Analiză a cererilor pentru eliberarea CSU.

Cu toate acestea, deja în practică, între comercianți se ivesc situații de imposibilitate de executare a obligațiilor contractuale, generate de epidemia de COVID-19, respectiv de instituirea stării de urgență.

În raport de acestea, au fost emise notificări între parteneri contractuali cu privire la imposibilitatea temporară de executare a obligațiilor contractuale, respectiv cu privire la suspendarea executării obligațiilor contractuale pentru un termen rezonabile, raportat la durata și urmările epidemiei de COVID-19. În susținere a fost invocată incidența forței majore, respectiv a cazului fortuit reprezentat de epidemia de COVID-19, fără ca acest aspect să fie însă constat într-un document oficial.

Astfel, până la adoptarea, publicarea și implementarea Hotărârii de Guvern menționate, este nevoie să găsim alternative pentru a justifica prin documente incidența cazului de forță majoră în vederea invocării cu succes a acestuia în raport de partenerii comerciali, autorități publice sau instituții financiare.

Mai mult, s-ar putea ca și comercianți excluși de la aplicarea acestei Hotărâri de Guvern să resimtă efectele negative ale epidemiei în sensul imposibilității executării obligațiilor contractuale datorită acestei situații și să fie nevoiți să invoce forța majoră.

În acest sens, există posibilitatea avizării existenței cazului de forță majoră de către Camera de Comerţ şi Industrie a României. Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră. Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant, iar tariful pentru emiterea Avizului de forță majoră este de 500 EUR + TVA. Termenul de soluţionare este de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete şi achitarea tarifului serviciului.

Dosarul va cuprinde cel puţin:

 • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
 • copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.
 • Detalii suplimentare: https://ccir.ro/servicii/avizarea-existentei-cazului-de-forta-majora/

Acest articol a fost pregătit, pentru pagina web a societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Alexandra Tomuța (Baroul Arad) și av. Clara Dohotar (Baroul București).

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.