Politica de confidențialitate

Implementarea Regulamentului 2016/679.
Notificare de confidențialitate

În vederea implementării Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații, având cod de identificare în scopuri de TVA RO 31599202, actualizează politicile de confidențialitate și ia o serie de măsuri de siguranță în vederea protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Regulamentul impune operatorilor de date cu caracter personal să mențină aceste date actualizate. Acest principiu prevăzut de Regulament înseamnă că toate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem trebuie să fie aduse la zi. Pentru a ne putea respecta această obligație, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în calitate de persoană vizată. De altfel și dvs. dețineți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteți exercita necondiționat, printr-o simplă cerere pe care să ne-o transmiteți prin e-mail la adresa office@costas-negru.ro, prin fax la numărul 0264.236302 sau prin poștă la adresa: Costaș, Negru & Asociații – Societate Civilă de Avocați, Str. Pitești, nr. 18, ABA Office, Et. I, 400119 Cluj-Napoca, județul Cluj.

Ce date prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:
– în cazul emiterii actelor cu caracter contabil și a contractelor de prestări servicii: numele, prenumele, adresa de domiciliu, codul numeric personal, precum și semnătura;
– date cu caracter sensibil, în cazul onorării facturilor prin ordin de plată: contul bancar al plătitorului.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pentru scopuri legitime, în vederea desfășurării optime a activității. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul de a ne respecta obligațiile legale instituite în sarcina societății civile de avocați și guvernate de principiile Codului civil, Codului fiscal și de procedură fiscală, Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat, precum și de orice alt act normativ incident. În anumite situații, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal întrucât avem un interes legitim sau, după caz, consimțământul dumneavoastră, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.
Cu titlu de principiu, datele dumneavoastră nu sunt comunicate unui terț, cu excepția situațiilor în care obligațiile legale o impun. De asemenea, nu folosim procese decizionale automatizate incluzând crearea de profiluri.
Nu stocăm datele cu caracter personal decât atât timp cât ne sunt necesare desfășurării activităților, pe perioada de prestare a serviciilor juridice, respectiv pe perioada desfășurării relațiilor de colaborare și cu caracter comercial.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

– dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
– dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
– dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
– dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
– dreptul la opoziție – vă puteți opune în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
– dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
– dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând; retragerea consimțământului dumneavoastră va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Vă puteți exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitări, la datele de contact indicate mai sus.

Cluj-Napoca,
24.05.2018