Facilități fiscale în domeniul IT, pe placul celor din sectorul privat și din sectorul public

De la 1 iunie 2023, salariații din domeniul IT din instituțiile publice locale se vor bucura, la fel ca salariații din cadrul instituțiilor publice centrale, de scutirea de impozitul pe venit, prevăzută de Codul fiscal la art. 60 pct. 2. Astfel, salariații din cadrul instituțiilor publice vor fi scutiți de plata impozitului pentru veniturile realizate din salarii și din veniturile asimilate salariilor, așa cum sunt acestea definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator.

Această schimbare apare ca urmare a faptului că în luna decembrie 2022, Ministerul Finanțelor a anunțat că IT-iștii din cadrul instituțiilor publice, astfel cum sunt acestea definite de art. 2 alin. (1)  pct. 30 din Legea nr. 500/2002, vor beneficia de scutirea de plată a impozitului pe venit, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Așadar, la data de 23.12.2022, în Monitorul Oficial al României a fost publicat ordinul nr. 21813/6421/2246/4433/2022, emis de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, de Ministerul Educației, de Ministerul Muncii și Solidarității și, de asemenea, de Ministerul Finanțelor.

Din punct de vedere teoretic, acest ordin prevedea faptul că salariații care desfășoară activitate în domeniul IT din cadrul Parlamentului, Administrației Prezidențiale și ministerelor vor beneficia de la data de 1 ianuarie 2023 de scutirea amintită anterior. De asemenea, această scutire îi viza și pe salariații din domeniul IT din cadrul altor organe de specialitate ale administrației publice și din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice autonome, precum și instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002.

Mai mult ca sigur, această schimbare, deși bine-venită în rândurile salariaților din domeniul IT din cadrul instituțiilor publice centrale, a creat o serie de nemulțumiri IT-iștilor din cadrul instituțiilor publice locale, întrucât aceștia s-au trezit în neplăcuta situație în care ordinul publicat în Monitorul Oficial nr. 1252/23.12.2022 nu i-a vizat, scutirea neaplicându-se și în cazul acestora.

Astfel, pentru a uniformiza aplicarea unei facilități fiscale, prin noul Ordin nr. 1415/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 370/2.05.2023, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității și Ministerul Finanțelor au extins efectele ordinului publicat anul trecut în decembrie și la angajații din domeniul IT din cadrul instituțiilor publice locale, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006.

Prin urmare, în anumite condiții, se vor bucura de scutirea de plată a impozitului pe venit inclusiv IT-știi din cadrul instituțiilor publice locale reprezentate de comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora.

Atât ordinul publicat în decembrie 2022, cât și cel nou prevăd faptul că inclusiv angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator, beneficiază de scutirea de plată a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, desigur, în anumite condiții.

Având în vedere faptul că noul ordin va intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2023, acesta fiind de actualitate, vor fi prezentate principalele condiții prevăzute de acesta în vederea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor în cazul tuturor IT-iștilor, atât celor din sectorul privat, cât și celor din sectorul public.

Așadar, în cazul angajaților operatorilor economici sunt prevăzute cinci coduri CAEN aferente activităților de creare de programe informatice pentru scutirea de la plata impozitului pe venit, anume CAEN 5821 activități de editare a jocurilor de calculator, CAEN 5829 activități de editare a altor produse software, CAEN 6201 activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), CAEN 6202 activități de consultanță în tehnologia informației și CAEN 6209 alte activități de servicii privind tehnologia informației.

O altă condiție pentru a beneficia de această facilitate fiscală este aceea ca posturile pe care sunt angajați cei din sectorul privat să corespundă unor ocupații și activități specifice, care sunt menționate în anexa din ordinul amintit, anume:

 1. administrator de baze de date, care desfășoară activități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite;
 1. analist, care desfășoară activități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor;
 1. inginer de sistem în informatică, care desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă;
 2. inginer de sistem software, care desfășoară activități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns);
 3. manager de proiect informatic, care desfășoară activități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează și stabilesc prioritățile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum și fazele și termenele de execuție a proiectelor;
 4. programator, care desfășoară activități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;
 5. proiectant de sisteme informatice, care desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale;
 6. programator de sistem informatic, care desfășoară activități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă;
 7. programator ajutor, care desfășoară activități de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;
 8. analist ajutor, care desfășoară activități de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor;
 9. inginer de dezvoltare a produselor software, care desfășoară activități de analiză și evaluare a cerințelor pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare și întreținere a soluțiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe.

Activitatea de creare de programe pentru calculator presupune prestarea efectivă a cel puțin uneia dintre activitățile de creare de programe informatice, corespunzătoare ocupațiilor enumerate și, după caz, individualizate în fișa postului sau în oricare alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu.

Aceste posturi trebuie să facă neapărat parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre domeniile următoare, care trebuie să fie evidențiat în organigrama angajatorului: tehnologica informației și a comunicațiilor (TIC), inteligență artificială (IA) și tehnologii digitale emergente, administrare fiscală și format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare și transformare digitală.

O altă condiție prevăzută de noul ordin este aceea ca salariații din domeniul IT să dețină o diplomă de licență obținută în urma finalizării unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, noul ordin prevede faptul că este suficientă și o diplomă de bacalaureat, cu condiția de a urma cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și de a presta efectiv una dintre activitățile amintite anterior.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial nr. 370/2.05.2023 nu îi scutește nici pe angajatori de îndeplinirea unor condiții în vederea aplicării scutirii în rândul angajaților. Așadar, este prevăzut faptul că angajatorul trebuie să fi realizat în anul fiscal precedent și să fi înregistrat distinct în balanțele analitice venituri de cel puțin 10.000 euro din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării, pentru fiecare angajat care beneficiază de facilitatea fiscală. Trebuie însă precizat faptul că acordarea facilității nu este condiționată de contribuția angajatului la realizarea acestui plafon.

De la această condiție există anumite excepții, care se aplică în cazul societăților care se înființează în cursul anului fiscal, condiția neoperând atât în anul înființării, cât și în anul fiscal următor. De asemenea, o altă excepție este reprezentată de societățile care, au făcut obiectul unei reorganizări potrivit legii, acestea fiind exceptate de la îndeplinirea condiției pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.

Trecând mai departe la elementul relativ nou adus de ordinul în discuție, facilitatea fiscală prezentată este recunoscută inclusiv în cazul angajaților din instituțiile publice, pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu, în anumite condiții.

Unele condiții prevăzute în cazul angajaților din sectorul public sunt identice cu cele prevăzute în cazul celor care activează în sectorul privat. Așadar, cu titlu informativ se impune menționarea condițiilor comune, fără însă a le mai analiza, întrucât au fost analizate în paragrafele anterioare.

Angajații din instituțiile publice trebuie, la rândul lor, să dețină o diplomă de licență în același condiții ca salariații din sectorul privat, existând și în cazul acestora excepția legată de deținerea unei diplome de bacalaureat și de urmarea unor cursuri de învățământ superior și prestarea unei activități dintre cele prevăzute în anexă.

Mai departe, IT-iștii din sectorul public trebuie să dețină un post care cuprinde ocupațiile și activitățile din anexă, care au fost enumerate în paragrafele anterioare. Totuși, un element de noutate este faptul că în cazul celor din sectorul public există o derogare, anume faptul că postul alocat desfășurării activității de creare de programe pentru calculator poate face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei.

În fine, posturile alocate desfășurării activității de creare de programe pentru calculator se stabilesc de către conducătorul instituției publice printr-un act administrativ. De asemenea, conducătorul instituției este obligat să prevadă în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu cel puțin una dintre activitățile cuprinse în anexa ordinului.

Un alt aspect important de reținut este faptul că în cazul angajaților din instituțiile publice, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică pe întreaga perioadă în care aceștia desfășoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, iar      în situația în care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfășoară efectiv pentru o fracție din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică pentru întregul venit din salarii și asimilat salariilor realizat în luna respectivă.

Trecând mai departe, la art. 4 din noul ordin sunt prevăzute documentele justificative care se au în vedere la încadrarea angajaților în categoria celor scutiți de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Având în vedere tehnicitatea acestor prevederi, relevant în discuție este faptul că unele documente sunt comune atât în cazul celor din sectorul public, cât și în cazul celor din sectorul privat. În schimb, în cazul celor din sectorul public vor fi avute în vedere și actele constitutive, comanda internă aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator și balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

În mod distinct față de cazul angajaților operatorilor economici, în cazul salariaților din cadrul instituțiilor publice vor fi avute în vedere cu ocazia scutirii de la plata impozitului pe venit și documentele care atestă inițierea și durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobate de conducătorul instituției publice.

Un alt aspect important este faptul că facilitatea se poate acorda și celor care desfășoară activități în domeniul IT în baza unui act de delegare sau de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, nu doar în cazul celor care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, fiind indiferent momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

Acordarea acestor scutiri constituie responsabilitatea angajatorului sau a plătitorului de venituri, în cazul angajaților operatorilor economici și responsabilitatea conducătorului instituției publice, în cazul angajaților din cadrul instituțiilor publice.

În concluzie, noile modificări aduse de Ordinul nr. 1415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator fac ca scutirea de la plata impozitului pe veniturile realizate din salarii și din venituri asimilate salariilor să fie aplicabilă, în anumite condiții, atât IT-iștilor din sectorul public, cât și celor din sectorul privat.

Deși în mare parte condițiile pentru a beneficia de această facilitate sunt identice în cazul salariaților din instituțiile publice și în cazul angajaților operatorilor economici, există totuși niște diferențe, care nu fac decât să simplifice modalitatea de acordare a scutirii pentru anumiți angajați.

Un aspect care confirmă acest fapt este împrejurarea că în situația în care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfășoară efectiv pentru o fracție din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru angajații din instituțiile publice se aplică pentru întregul venit din salarii și asimilat salariilor realizat în luna respectivă. De asemenea, tot în aceeași notă este și faptul că în cazul salariaților din sectorul public, postul alocat desfășurării activității de creare de programe pentru calculator poate face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei.

Având în vedere faptul că aceste reguli vor intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2023, există riscul ca din diverse motive să fie comise pe viitor anumite erori care să încalce drepturile IT-iștilor cu privire la scutirea de impozitul pe veniturile realizate din salarii sau asimilate salariilor. Pentru acest motiv, este recomandată consultarea cu un avocat în vederea identificării erorilor și clarificării situației apărute.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Bogdan Ioan Mihai Șuta din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.