One Stop Shop pentru TVA în Uniunea Europeană. Prestări de servicii către persoane neimpozabile

În contextul dezvoltării tehnologice, legislația a fost nevoită să implementeze anumite regimuri speciale adaptate la nevoile tendinței actuale și viitoare în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță – servicii cunoscute sub egida TBE – Telecommunications, broadcasting & electronic services.

Echipa fiscală a societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații notează că în materia taxei pe valoarea adăugată legislația a cunoscut o evoluție prin introducerea unui nou sistem special UE – OSS aplicabil pentru servicii furnizate pe cale electronică, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune, în vederea conferirii unei suite de soluții pentru accelerarea transformării digitale pentru operatorii care realizează operațiuni financiare pe teritoriul mai multor state membre, însă nu și în statul membru de consum.

În practică, începând cu anul 2021, s-au născut diverse provocări practice în legătură cu aplicabilitatea noului regim special UE pentru prestările de servicii către persoane neimpozabile, efectuate de persoane impozabile stabilite în UE, dar nu în statul membru de consum.

Noul sistem de aplicare a tratamentului fiscal de TVA simplifică astfel până la peste 90% din obligațiile privind TVA pentru vânzătorii de bunuri și servicii către persoane neimpozabile și care au locul prestării în alt stat membru decât cel în care este stabilit prestatorul.

Vital de menționat în context este faptul că acest sistem introdus la începutul lunii iulie 2021 nu este unul obligatoriu, astfel că operatorii economici vor putea opta sau nu, după cum vom vedea pe parcursul prezentei analize, să se înregistreze în scopuri de TVA prin mijloace electronice într-un singur stat membru pentru toate vânzările și prestările de servicii la distanță, evitând astfel înregistrarea în fiecare stat membru în care are loc livrarea către beneficiarii finali.

În practică, societatea Costaș, Negru și Asociații a fost chemată în diverse spețe să analizeze tratamentul TVA și aplicabilitatea noului regim special UE pentru prestările de servicii la distanță în condițiile unei legislații care nu este adaptată la acest moment la noile instrumente internaționale.

Printre clienții societății, ne-au fost adresate mai multe provocări fiscale, fiind solicitați să determinăm soluțiile juridice și fiscale adecvate referitoare la:

  • Facturarea și înregistrarea serviciilor prestate pe cale electronică;
  • Aplicabilitatea sistemului OSS;
  • Posibilitatea deducerii unor cheltuieli adiacente activității principale de prestare a serviciilor;
  • Registrele pe care operatorul economic trebuie să le păstreze în vederea aplicabilității regimului OSS.

Cu prioritate, arătăm că pentru aplicabilitatea sistemului OSS operatorii economici sunt condiționați de calitatea prestatorului serviciilor care trebuie să fie înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 316 Cod fiscal, iar în măsura în care nu este înregistrat, acesta trebuie să solicite înregistrarea conform art. 317 Cod fiscal și să declare tranzacția în declarația recapitulativă (390) conform celor ce urmează, în cazul în care beneficiarii sunt persoane impozabile din punct de vedere al TVA-ului.

Din punct de vedere TVA, locul prestării este țara unde beneficiarul își are stabilit sediul activității sale economice (sau unde are sediul fix).

Operațiunea va constitui o prestare intracomunitară de servicii care nu este impozabilă în România dacă prestatorul (clientul) face dovada că a prestat serviciile către o persoană care i-a comunicat adresa din UE și codul său valid de TVA din alt stat membru.

Învederăm faptul că prestările de servicii intracomunitare care sunt scutite de TVA în statul membru în care sunt impozabile – statul beneficiar – nu se declară în declarația recapitulativă, în timp ce prestările intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul beneficiar (fiind taxabile) se declară în declarația recapitulativă (390), fiind menționate operațiunile cu taxare inversă.

Dacă discutăm despre prestări de servicii neimpozabile în România, factura se va emite fără TVA, în care în cazul în care operațiunea este taxabilă în statul membru în care este stabilit beneficiarul, se menționează ,,taxarea inversă”. Acestea vor fi declarate în Decontul de TVA pe rd. 3 și pe rd. 3,1, iar rândul 3.1. trebuie să coincidă cu cele declarate în Declarația Recapitulativă.

Dacă operațiunea este scutită în statul membru în care serviciile sunt prestate, arătăm că prestatorul din România nu are obligația să declare serviciul în declarația recapitulativă, acesta rămânând doar pe rd. 3 din decontul de TVA.

Facturile se emit pentru prestarea intracomunitară de servicii neimpozabile fără a se evidenția TVA și, în cazul serviciilor taxabile în statul membru în care este stabilit beneficiarul, se menționează ,,taxare inversă”.

Consecința directă a acestui mecanism simplificat este aceea că prestatorul nu poate să își deducă TVA-ul aferent tranzacției.

În același context, obligatoriu este ca înainte de prestarea serviciilor prestatorul din România să solicite beneficiarului un cod valid de TVA emis de autoritățile străine.

Pentru aplicarea sistemului OSS, se impune a fi efectuată următoarea distincție:

  • Suma serviciilor nu depășește 10.000 euro

Pentru prestările de servicii pe cale electronică, către persoane fizice din alte stat membre, locul prestării serviciilor este în România dacă valoarea totală, fără TVA, a serviciilor nu depășește, într-un an calendaristic, suma de 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nici nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.

Ca și condiții, în măsura în care valoarea este sub 10.000 euro, emiterea facturii se va face cu TVA (19%) – cu excepția cazului în care prestatorul aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici. Ulterior, se va putea proceda la declararea operațiunii în Decontul de TVA. TVA-ul de 19% va fi colectat și vărsat către bugetul de stat de către prestator în România, putând să și-l deducă.

  • Suma serviciilor depășește 10.000 euro

În măsura în care se va depăși suma de 10.000 euro (astfel cum solicitanții menționează că este cazul) prestatorul va datora TVA în fiecare din statele membre unde se află persoanele fizice beneficiare ale serviciilor (locul prestării fiind considerat, cu titlu de excepție, conform art. 278 alin. (5) lit. h) Cod fiscal, în țara beneficiarului).

Din acest moment, prestatorul are două posibilități:

  • Fie să se înregistreze în scop de TVA în fiecare din țările membre unde sunt stabiliți beneficiarii (persoane fizice), facturează cu TVA conform statului membru și plătesc TVA în statul respectiv;
  • Fie să se înregistreze în România pentru aplicarea regimului One Stop Shop caz în care declară și plătește, într-un singur stat membru, TVA datorată în alte state membre (art. 315 Cod fiscal).

În concluzie, ca și modalitate de aplicare, astfel cum am specificat mai sus, persoana impozabilă care are sediul în România și prestează servicii electronice către persoane neimpozabile, cu locul taxării în statul membru, altul decât România, în care beneficiarul este stabilit, poate să solicite înregistrarea în Regimul special EU-OSS, nemaiavând obligația înregistrării în fiecare stat membru în care are loc prestarea de servicii (statul membru de consum).

Acesta va depune în România o singură declarație specială de TVA, prin care va declara TVA datorată fiecărui stat membru de consum și va efectua o singură plată în România care va fi distribuită, de statul român, statelor membre de consum, pe baza declarației speciale de TVA.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Larisa Mărginean din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.