Amnistie fiscală pentru farmacii. Fără sume de recuperat pentru schemele de medicamente compensate

În data de 16.11.2022, președintele României a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Legea conține un articol unic conform căruia se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 14 din 13 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 15 iulie 2022, cu modificările ulterioare, cu o serie de modificări și completări.

Atenția noastră se îndreaptă în acest moment asupra modificărilor regăsite la pct. 5 din cuprinsul actului normativ care exonerează farmaciile de la plata sumelor de bani care urmau a fi stabilite de către Casele de asigurări de sănătate în procedurile de control derulate de la începutul lunii iulie 2022 și până la finalul lunii octombrie 2022.

Ordonanța Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, introduce prin punctul 5, două noi articole cu următorul conținut:

Art. III:

– alin. (1): Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor, care ar fi rezultat în condițiile în care prețurile maximale ale medicamentelor actualizate de Ministerul Sănătății începând cu data de 1 iulie 2015, ar fi fost aplicabile și în semestrul I al anului 2015, stabilite ca urmare a recalculării de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a valorilor de consum de medicamente raportate, validate și înregistrate în Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate pentru fiecare lună din perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015, în baza prețurilor de referință aferente medicamentelor cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală, respectiv a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate, valabile în luna iulie 2015, precum şi a accesoriilor aferente, drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a României a unor economii astfel estimate la bugetul Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și încadrate ca prejudiciu.

– alin. (2): Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele eliberate începând cu luna ianuarie a anului 2015, reprezentând diferența dintre prețul de referință valabil la data eliberării medicamentelor și prețul de vânzare cu amănuntul recalculat, care ar fi rezultat din aplicarea de către farmacii a cotelor de adaos comercial prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, la prețul de achiziție sau la un preţ de achiziţie care se diminuează cu reducerile comerciale, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a accesoriilor aferente, drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a României a unor economii astfel estimate la bugetul Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și încadrate ca prejudiciu.

– alin. (3): Prevederile alin. (1) și (2) se aplică furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate au avut încheiate contracte de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum și contracte de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în perioada 2015 – 2016”.

Art. IV:

– alin. (1): Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele eliberate începând cu luna ianuarie a anului 2015, reprezentând diferența dintre prețul de referință valabil la data eliberării medicamentelor și prețul de vânzare cu amănuntul recalculat, care ar fi rezultat din aplicarea de către farmacii a cotelor de adaos comercial prevăzute de Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, la prețul de achiziție sau la un preț de achiziție care se diminuează cu reducerile comerciale, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și a accesoriilor aferente, drept consecință a constatării de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București a unor prejudicii, astfel cum au fost stabilite de către Curtea de Conturi a României, potrivit prevederilor art. III alin. (1)  și (2).

– alin. (2): Prevederile alin. (1) se aplică furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București au avut încheiate contracte de furnizare de medicamente, cu și fără contribuție personală, în tratamentul ambulatoriu, precum și contracte de furnizare de medicamente și a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluși în unele programe naționale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în perioada 2017 – 2022.

Amintim faptul că în luna iulie a anului 2022, Casele de asigurări de sănătate din toate județele, au demarat controale operative la toate farmaciile din țară. Tematica acestor controale viza verificarea respectării de către furnizor a dispozițiilor de reglementare a modului de stabilire a prețurilor de vânzare a medicamentelor care au fost raportate și decontate de către Casele de asigurări de sănătate în perioada 1.01.2015-15.07.2022.

În acest context, Casele de asigurări de sănătate au solicitat farmaciilor să pună la dispoziția echipelor de control contractele de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu încheiat cu Casele de asigurări de sănătate, facturile de intrări medicamente și notele de recepție pentru medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și medicamentele eliberate în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative și fișierul în format electronic – fișier tip XLS, precum și alte elemente justificative pe care furnizorul le-ar aprecia relevante pentru îndeplinirea obiectivelor de control.

Activitățile de control au fost demarate în urma soluționării definitive a litigiului având ca și obiect anularea deciziei Curţii de Conturi a României nr. 8/2016, care a impus prin intermediul Caselor județene de asigurări de sănătate ca  furnizorii să stabilească valoarea prejudiciului, reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii decontate nelegal de către Casele județene, ca urmare a validării unor prețuri la medicamente mai mari decât cele rezultate prin aplicarea reducerilor comerciale și a adaosului prevăzut de ordinul ministrului Sănătății nr. 75/2009. Totodată, decizia impunea caselor de asigurări de sănătate recuperarea acestor prejudicii.

Altfel spus, prin decizia nr. 8/2016, Curtea de Conturi a României a stabilit în sarcina Caselor de asigurări de sănătate să întreprindă toate demersurile necesare în vederea stabilirii și recuperării prejudiciilor înregistrate ca urmare a decontării nelegale a medicamentelor eliberate în regim gratuit și compensat.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate – CNAS, a contestat decizia Curții de Conturi a României, înregistrând pe rolul Curții de Apel București cererea de chemare în judecată având ca și obiect anularea acestei decizii. Prin sentința civilă nr. 2174/8.07.2017, Curtea de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal a respins acțiunea formulată de către CNAS. Hotărârea a fost atacată cu recurs, iar în cursul lunii mai a anului 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia civilă nr. 2858/19.05.2022 prin care a dispus respingerea recursurilor declarate de către recurenta-reclamantă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi de către recurentele-interveniente Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România şi Federaţia Patronatelor Farmaceutice din România împotriva Sentinţei civile nr. 2174/8.07.2017, pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondate.

Ca urmare a hotărârii pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție, toate Casele de asigurări de sănătate județene aveau obligația de a pune în executare decizia Curții de Conturi a României, în sensul stabilirii și recuperării prejudiciilor de la farmaciile care au beneficiat de reduceri comerciale de la distribuitori, dar care nu s-au regăsit în prețurile decontate pentru medicamentele eliberate.

Ordonanța Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pare a fi ordonanța salvatoare care va soluționa diferendul creat de insuficienta reglementare în domeniul sănătății în ceea ce privește modul de stabilire a prețurilor de vânzare a medicamentelor care au fost raportate și decontate de către Casele de asigurări de sănătate la nivel național.

Desigur, în ipoteza în care nu ar fi apărut această Ordonanță, s-ar fi purtat discuții serioase asupra competenței Caselor de asigurări de sănătate de a derula controale cu tematica stabilită prin acțiunea de control demarată (raportat, inclusiv la Ordinul CNAS nr. 554/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, intrat în vigoare la data de 26.08.2022 și care aduce modificări Ordinului CNAS care reglementează activitatea de control exercitată de către Casele de Asigurări de Sănătate) precum și cu privire la prescripția dreptului Caselor de asigurări de sănătate județene de a verifica o bună parte din perioada vizată de control (1.01.2015 – 14.07.2019).

Acest articol a fost pregătit, pentru Blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații de av. drd. Lia Pricope (Baroul Arad).

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 16 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.