Averile persoanelor fizice, din nou sub lupa inspectorilor fiscali? Dosare finalizate și strategii relevante

Tranzacții bancare suspecte, operațiuni pe bursa de valori, venituri din activități crypto, venituri din donații și contracte de împrumut, depuneri în contul propriu – toate aceste operațiuni sunt acum sub lupa fiscului, care dorește să stabilească modalitatea dobândirii averilor de către persoanele fizice și să le impoziteze în consecință.

Recent, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a adus la cunoștința contribuabililor iminența demarării unei campanii masive de controale fiscale, de această dată vizate fiind averile persoanelor fizice.

Alături de inspecția fiscală, controlul inopinat și cel antifraudă, Codul de procedură fiscală prevede, în cuprinsul art. 138 și următoarele, controlul averilor persoanelor fizice, sub denumirea marginală Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central. Din perspectiva elementelor distinctive, acest tip de verificare privește exclusiv categoria impozitului pe venit.

Actuala normă de procedură prevede trei etape preliminare care vor fi efectuate de către organele fiscale anterior demarării verificării propriu-zise cu privire la persoana sau persoanele vizate. Aceste etape au, teoretic, rolul de a selecta contribuabilii care se încadrează într-un ecart preconstituit: (1) Analiza de risc; (2) Selectarea grupului de persoane ce vor fi supuse verificării prealabile documentare; (3) Verificarea prealabilă documentară – singura care se comunică persoanelor vizate. Ulterior acestei părți incipiente, în majoritatea ei nepublică, verificarea efectivă a persoanelor fizice selectate începe prin comunicarea avizului de verificare.

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații asigură asistența juridică de specialitate a contribuabililor persoane fizice și în această categorie a controalelor fiscale, având în vedere multiplele nereguli care au loc pe tot parcursul acestei proceduri și care pot duce chiar anularea deciziilor de impunere. Nu sunt puține situațiile în care contribuabililor li se neagă drepturi procedurale recunoscute deopotrivă la nivel național și european, precum dreptul la apărare, ori neluarea în considerare, în mod deliberat, a unor elemente apte să conducă la concluzii favorabile contribuabililor. Câteva exemple din practica în materie pot fi utile pentru contribuabilii care vor fi verificați.

*

Creditări societăți partenere. Asociați. Contracte de împrumut nerecunoscute la stabilirea circuitului fondurilor pentru determinarea corectă a venitului

Într-un dosar gestionat de societatea noastră încă din etapa preliminară, miza reprezentând impozitul pe venit stabilit suplimentar și accesoriile aferente ridicându-se la peste 3 milioane lei, contribuabilii verificați fiscal pentru veniturile lor în calitate de persoane fizice s-au aflat în fața unor nereguli procedurale sesizate încă de la începutul procedurii. Pe de o parte, verificarea fiscală se poate efectua numai în cadrul termenului de prescripție a dreptului conferit organului fiscal de a stabili creanțe fiscale. Astfel, în situația în care venitul este realizat în afara termenului de prescripție de cinci ani, calculat în conformitate cu dispozițiile fiscale incidente, acesta nu va mai putea fi verificat și, deci, majorarea obligațiilor fiscale principale privitoare la aceste sume nu va mai putea avea loc.

Pe de altă parte, deși prevederile Codului de procedură fiscală impun fiscului obligația de informare pe tot parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale, inclusiv vizând constatările inspectorilor rezultând din activitatea de verificare ori posibilitatea persoanei verificate de a prezenta oricând documente justificative sau explicații suplimentare, au fost notate multiple încălcări ale garanțiilor procedurale conferite. Aceste nereguli trebuie identificate și invocate conform, obligațiile fiscale stabilite suplimentar putând fi anulate pe motive de ordin pur procedural.

Pe parcursul acestui tip de control fiscal al persoanei fizice, am prezentat organului de control o serie de înscrisuri (i.e. contracte încheiate de contribuabil) relevante stabilirii în mod corect a bazei impozabile. Deși aceste înscrisuri au fost primite de organul fiscal, în fapt nu au fost luate în considerare la stabilirea situației fiscale personale, aspect care încalcă flagrant dreptul la apărare recunoscut contribuabilului.

Societatea noastră, prin criticile formulate pe întreaga durată a desfășurării verificării, iar ulterior prin intermediul contestației fiscale, a obținut desființarea totală a actelor administrative fiscale emise în sarcina contribuabililor, cu consecința obligării organului fiscal la refacerea întregii verificări fiscale a veniturilor persoanei fizice.

În cel de-al doilea ciclu al verificării fiscale, deși inspectorii au luat în considerare înscrisurile care au generat desființarea actelor emise în primă fază, diminuând considerabil baza impozabilă suplimentară, au depășit limitele investirii, abordând eronat dispozițiile legale privitoare la refacerea verificării situației fiscale personale a persoanei fizice, cu consecința stabilirii unor obligații suplimentare cu privire la o perioadă deja inspectată. Conform Codului de procedură fiscală, pentru un tip de creanță fiscală și pentru o perioadă supusă impozitării desființarea actului administrativ fiscal se poate pronunța o singură dată. Totuși, au fost emise rapoarte de verificare fiscală și decizii de impunere în ciuda poziției noastre de opunere față de regimul impozabil în mod artificial și în lipsa unei baze legale impus clienților noștri. Ignoranța fiscului a determinat formularea celei de a doua contestații fiscale, finalizate cu succes de către societatea noastră prin anularea în integralitate a deciziilor de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul refacerii verificării situației fiscale personale a persoanelor fizice.

*

Tranzacții bancare suspecte. Imposibilitatea identificării sursei veniturilor

Un control fiscal al averii persoanei fizice de natură similară a fost cu succes stopat încă din procedura administrativă în fața organului fiscal, datorită asistenței de specialitate acordate de către Costaș, Negru & Asociații contribuabilului, prin prisma explicațiilor și apărărilor înaintate inspectorilor fiscali pe întreaga durată a procedurii de verificare derulate.

Clientului nostru i s-a comunicat avizul de verificare, prin care a fost înștiințat asupra faptului că va face obiectul unei verificări a situației fiscale personale, urmând să prezinte extrase ale conturilor bancare, documente justificative și orice alte înscrisuri ori clarificări relevante pentru perioada supusă verificării.

Credem că persoana fizică supusă verificării a fost selectată pentru fi subiect al acestui tip de control ca urmare a analizei de risc efectuate de către organul fiscal din perspectiva unor tranzacții bancare sub formă de venituri a căror sursă a fost aparent neidentificabilă. Sumele în discuție se ridică la valoarea de aproximativ două milioane lei, o majoritate încasată cu titlul de donații între membrii familiei și cealaltă parte reprezentând depunere de numerar în conturile bancare proprii.

În baza explicațiilor temeinice furnizate și, deopotrivă, a formulării apărărilor necesare pe parcursul activității de verificare a situației fiscale personale, organele fiscale au emis raportul de verificare fiscală, care a stat la baza deciziei de încetare a procedurii de verificare fiscală. S-a concluzionat faptul că, în urma utilizării metodei sursei și utilizării fondului în vederea stabilirii bazei impozabile ajustate, nu au existat venituri cu sursă neidentificată, iar utilizările totale de fonduri nu depășesc sursele totale, motiv pentru care baza impozabilă aferentă anilor supuși controlului nu a fost ajustată. Așadar, în acest caz situația s-a finalizat cu succes încă din prima etapă, cea a procedurii administrative.

*

Venituri obținute din străinătate. Fluxuri de numerar. Impozitarea veniturilor în străinătate și în România

Într-un alt caz, autoritățile fiscal din România au fost interesate în special de veniturile obținute din străinătate de un anumit contribuabil. În cursul verificării situației fiscale personale, i-au cerut contribuabilului să furnizeze documente și informații privitoare la fluxurile de numerar dintre acesta și câteva societăți din România șidin străinătate pe care le controla (inclusiv contracte de împrumut și documente bancare privitoare la plățile făcute de societăți și către societăți). Inspectorii fiscali au fost de asemenea interesați să cunoască în detaliu investițiile în domeniul imobiliar și pe piața de capital făcute de către contribuabil și dobânzile obținute dintr-o varietate de asemenea investiții, pentru a se justifica sumele importante de bani din conturile sale bancare.

Beneficiind de asistența juridică adecvată, contribuabilul a reușit să înțeleagă exact ceea ce i se solicita și să furnizeze documente și informațiile necesare. Acest lucru a implicat o prezentare a modelului de afaceri, detaliile tehnice relevante referitoare la finanțarea societăților, investițiile făcute și rezultatele financiare, cu securizarea datelor personale și a informațiilor de afaceri care nu trebuiau furnizate autorităților fiscale.

Avocații Costaș, Negru & Asociații au contribuit de asemenea la descrierea detaliată a regimului de impozitare din străinătate și din România, ajutând inspectorii fiscali să ajungă la o concluzie neașteptată: datorită faptului că se afla sub protecția unei convenții de evitare a dublei impuneri, contribuabilul avea o anumită sumă de recuperat de la autoritățile din România. Concluzia finală a fost aceea că acest contribuabil nu a încălcat legislația din România, iar situația sa fiscală personală era clară.

*

Verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice este un tip de control mai puțin întâlnit în comparație cu celelalte tipuri de controale fiscale în care subiecții sunt cu precădere persoanele juridice, însă gestionarea incorectă ori aplicarea unor norme juridice eronate poate avea ca efect emiterea unui titlu de creanță, executoriu, în cuantum semnificativ, apt să conducă inclusiv la insolvența persoanei fizice. Asistența și reprezentarea juridică nu trebuie să fie acordate exclusiv în fața instanțelor de judecată, când un demers procedural se apropie de finalizare, ci inclusiv în procedura administrativă, în fața organelor de control fiscal, când soluțiile favorabile pot fi obținute fără parcurgerea unui demers litigios care să presupună sume însemnate și o durată mai mare de timp parcursă în așteptarea unui rezultat favorabil.

Acest articol a fost pregătit pentru Blog-ul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații de av. Clara Dohotar (birou București) și av. Paul Sorinca (birou Cluj-Napoca)

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 13 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.