Certificatele de situații de urgență. Reloaded

În data de 25.03.2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial este însă total diferit de varianta vehiculată sub formă de proiect la momentul inițial. Astfel, Certificatul de situație de urgență este valabil doar în cadrul legal circumscris celor două ordonanțe care instituie măsuri economico-financiare, respectiv de politică socială adoptate în contexul epidemiei de coronavirus – O.U.G. nr. 29/2020 și O.U.G. nr. 30/2020.

Altfel spus, certficatul de situație de urgență poate fi folosit doar pentru a accesa beneficiile și măsurile de sprijin acordate prin cele două acte normative.

Beneficiari

În ceea ce privește persoanele care pot solicita eliberarea certificatului de situații de urgență, textul Ordinului nr. 791/2020 nu este clar – acesta se rezumă la a face trimitere la persoanele îndrituite legal potrivit O.U.G. nr. 29/2020 și O.U.G. nr. 30/2020.

De aici putem deduce că pot solicita eliberarea certificatului de situații de urgență doar beneficiarii măsurilor cuprinse în cele două ordonanțe de urgență adoptate în contextul decretării stării de urgență datorită epidemiei de coronavirus:

  • Următoarele categorii care doresc să beneficieze de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare:
    • întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate;
    • formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi formele de organizare a activităţii profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19;
    • cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19;
  • Angajatorii care suspendă temporar contractele individuale de muncă, urmând ca salariații să beneficieze de indemnizații plătite din bugetul asigurărilor pentru şomaj în temeiul art. XI din OUG nr. 30/2019.

Sfera beneficiarilor este restrânsă și de criteriul reducerii activității. Astfel, pot solicita eliberarea Certificatului de situație de urgență operatorii economici care:

  • întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate;
  • reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi înregistrează o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Nu mai există limitarea la sectoarele transport, turism, HORECA, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației, limitare care a fost propusă în mod inițial. În același timp, nu se mai solicită scăderea cu 40% a cifrei de afaceri pentru restul operatorilor economici.

Tipuri de certificate

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1 a Ordinului nr. 791/2020, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2 a Ordinului nr. 791/2020, pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Conform explicațiilor de natură administrativă, un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

Autoritatea competentă

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri este autoritatea care are competența de acordare, la cerere, a certificatului de stare de urgență, însă doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România.

Depunere cerere

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/.

Documente necesare

În vederea obţinerii certificatului de urgenţă TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informaţii şi documente:

a) datele de identificare;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat;

c) suplimentar pentru solicitanţii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului – documente privind autorizarea activităţii.

Documentele prevăzute se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronica. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Putem observa faptul că sfera documentelor care vor fi încărcate pe platformă a fost restrânsă, din motive logistice, pentru a asigura operabilitatea acesteia.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării. Verificarea valabilității acestora se poate efectua pe  platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.

Cu toate acestea, în cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate (spre exemplu Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă), acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi.

Dacă se identifică suspiciuni rezonabile privind obţinerea certificatului cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competenţelor. Astfel, organele penale pot fi sesizate cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

La momentul publicării Ordinului nr. 791/2020 platforma http://prevenire.gov.ro nu este funcțională în vederea emiterii certificatului de stare de urgență. Adaptarea urmează a fi efectuată în termen de 5 zile.

Acest articol a fost pregătit pentru pagina web a societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații de av. Alexandra Tomuța (Baroul Arad).

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.