Discriminare în acordarea concediilor medicale

În contextul insuficienței banilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) prin intermediul Ordonanței de Urgență 10/2023, au intrat în vigoare modificări aspre și discriminatorii ce vizează concediile medicale, inclusiv pentru sarcină și lăuzie și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, prin intermediul Ordonanței de Urgență nr. 10/2023 s-au adus modificări Ordonanței de Urgență nr. 158/2005 în ceea ce privește, cu prioritate, plafonarea bazei de calcul a indemnizațiilor de concediu la trei salarii minime brute strict pentru persoanele care nu sunt salariate.

Pentru aplicarea efectivă a noilor reguli, au fost publicate în Monitorul Oficial Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 158/2005.

Astfel, normele prevăd în acest moment că:

Pentru persoanele cu venitul mediu lunar înscris în declaraţia fiscală mai mare sau egal cu valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuţia, este cel înscris în declaraţia fiscală şi nu poate depăşi valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată”, prevăd noile norme.

Prin urmare, întâlnim următoarele două situații:

  • Cea a persoanelor salariate ce beneficiază în continuare de indemnizație de concediu calculată la plafonul de 12 salarii minime brute;
  • Cea a persoanelor care nu sunt asigurați în virtutea calității de salariat, fiind liber profesioniști și care își pot face un contract de asigurare pentru concedii și indemnizații medicale, plătind o contribuție destul de mică, de 1%, care este complet diferită de cea plătită ca asigurare socială de sănătate (CASS) și care nu mai beneficiază de o indemizație de concediu calculată la plafonul de 12 salarii minime brute, ci la planuful de 3 salarii minime brute, ceea ce înseamnă o diminuare drastică si discriminatorie pentru nesalariați.

Practic, limita a fost scăzută de patru ori, ceea ce înseamnă o diminuare drastică a cuantumului maxim al indemnizațiilor pentru concediile de maternitate în cazul nesalariaților.

Inițiatorii măsurii au justificat necesitatea adaptării acestei plafonări pentru liber profesioniști date fiind presiunile financiare exercitate asupra bugetului FNUASS, determinate de creșterea cheltuielilor și a numărului beneficiarilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, nedublată de o creștere proporțională a veniturilor realizate din sumele reprezentând contribuții pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Un alt argument nefondat ar fi faptul că persoanele asigurate salariate plătesc atât contribuția de asigurări sociale de sănătate cât și contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, neavând opțiunea de a se asigura facultativ la un venit mai mare, ceea ce, după părerea acestora, determină o inegalitate între valoarea indemnizațiilor de maternitate de care beneficiază majoritatea persoanelor asigurate salariate, față de valoarea indemnizațiilor de care beneficiază persoanele nesalariate care se pot asigura opțional la un venit liber ales.

Însă, în aprecierea noastră, discriminarea rezidă tocmai în aceste noi modificări aduse Ordonaței de Urgență nr. 158/2005 față de persoanele nesalariate, atâta timp cât această categorie este singura căreia i-a fost plafonată baza de calcul a indemnizațiilor de concediu la trei salarii minime brute față de cele doisprezece salarii minime brute coresponzătoare salariaților, după cum vom arăta în continuare.

Cu titlu general, la nivel internațional problematica nediscriminării a făcut de-a lungul timpului obiectul mai multor reglementări care au ținut cont de evoluția acestui concept. Așadar, art. 2 punctul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului face referire la dreptul persoanei, la egalitate în fața legii și la protecția împotriva oricărei discriminări.

De asemenea, art. 23 alin. (2) din aceeași Declarație prevede că toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală.

Principiul egalității de tratament stă la baza întregului drept european și bineînțeles că trebuie privit de o manieră complexă.

Astfel, art. 2 din Tratatul Uniunii Europene ridică nediscriminarea la rang de valoare comună a statelor membre, în timp ce art. 3 afirmă că lupta împotriva discriminării este una dintre misiunile Uniunii Europene.

În continuare, în ceea ce privește egalitatea în drepturi Curtea Constituțională a statuat în mod constant în jurisprudența sa că ,,principiul egalității și nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferențiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă, sau dacă există o disproporție între scopul urmărit prin tratamentul inegal și mijloacele folosite,,.

Mai mult decât atât, o măsură de protecție nu poate avea semnificația nici a unui privilegiu, nici a unei discriminări, ea fiind destinată tocmai asigurării în anumite situații specifice a egalității cetățenilor care ar fi afectată în lipsa ei.

Astfel, o dată cu adoptarea noilor modificări aduse Ordonanței de Urgență nr. 158/2005 se creionează în mod evident o diferență colosală de tratament între salariați și liber profesioniști, având în vedere că pentru a fi în prezența unei discriminări, conform art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, trebuie să existe o diferență de tratament între „persoane aflate în situații similare sau comparabile.

Or, fie că ne raportam la salariați sau la liber profesioniști, nimeni nu poate contesta că ambele categorii aduc contribuții uriașe la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), motiv pentru care nu se justifică, sub nici o formă, diminuarea plafonului de indemnizație de concediu medical doar pentru categoria liberprofesioniștilor.

Astfel, cu toate că prin intermediul preambulului Ordonanței de Urgență nr. 10/2023, inițiatorii măsurii au susținut cu tărie că se impune implementarea unui mecanism echitabil și unitar în ceea ce privește stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, având ca finalitate gestionarea eficientă a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prin modificări aduse nu fac decât să instituie contrariul.

Tocmai că rațiunea intervenției legislative de urgență și extraordinară ar trebui să fie justificată de necesitatea unei reglementări prin care să se asigure egalitatea de tratament, cu consecința cheltuirii responsabile eficiente a fondurilor publice, vizând toate categoriile de contribuabili, fără a discrimina vreuna dintre ele și ținând seama tocmai de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, adresate în mod egal și unitar tuturor, fie ei salariați, fie ei liber profesioniști ar conduce la grevarea în continuare a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și intereselor tuturor asiguraților.

Având în vedere considerentele prezentate, suntem de părere că modificările aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 10/2023, respectiv diminuarea nivelului maxim al indemnizațiilor de concediu medical doar pentru categoria liber profesioniștilor care optează să se asigure în mod voluntar încalcă în mod flagrant principiul egalității de tratament ce stă la baza întregului drept european și conduce la apariția discriminării interzisă de art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fapt ce va da naștere, fără doar și poate, la numeroare litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Diana Badiu și de av. Loredana Feier, ambii avocați fiind din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro.

 Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.