Drept de abitație. Radiere sarcină după 61 ani

În practica noastră civilă întâlnim probleme dificile în domeniul cărților funciare. Recent, am reușit cu succes radierea unei sarcini (drept de abitație) înscrise într-o carte funciară din municipiul Arad în anul 1957.

Dificultatea practică a fost generată de împrejurarea că nu s-a reușit identificarea datei decesului titularei acestei sarcini, născute în anul 1898 și emigrate din România în Austria în anul 1959. Verificările efectuate pe cale consulară, la Direcția Generală de Evidență a persoanei, la serviciile publice locale de evidență a persoanelor și în registrele de decese ale diverselor culte religioase s-au dovedit infructuoase. Conform practicii sale, BCPI Arad a respins toate cererile de radiere, apreciind că lipsa dovezii privind decesul titularului dreptului de abitație împiedică radierea acestui drept din cartea funciară (ceea ce, în practică, echivala cu imposibilitatea vânzării bunului afectat de o asemenea sarcină).

În demersul judiciar de verificare a legalității încheierilor de carte funciară emise de BCPI Arad, am reușit să convingem instanța de faptul că potrivit dispozițiilor coroborate ale art. 557 și 565 din vechiul Cod civil dreptul de abitație se stinge, similar dreptului de uzufruct, prin neuz vreme de 30 de ani. În cauză era cert faptul că titularul dreptului de abitație a emigrat din România în anul 1959 și nu a mai utilizat bunul în discuție (Judecătoria Arad, sentința civilă nr. 2080/7.05.2018). De menționat faptul că, în lipsa certificatului de deces, s-a recurs la procedura citării prin publicitate și a numirii unui curator pentru titulara dreptului de abitație.

Această speță relevă, în opinia noastră, incapacitatea birourilor de cadastru și carte funciară de a rezolva situații practice inedite, prin simpla aplicare a dispozițiilor legale (în cauză cele din vechiul Cod civil). Era desigur nerezonabil să se pretindă că o persoană în etate de 119 – 120 ani mai exercita dreptul de abitație, deși ultimele informații despre persoana respectivă datau din anul 1959 sau să se ceară unui terț să facă demersuri pentru a dovedi, dincolo de orice dubiu, că persoana în cauză a decedat. Sub acest aspect, o reformă a regulilor jocului sau o mai bună pregătire a registratorilor de carte funciară ne apar în egală măsură ca soluții fezabile.

Concepția juridică a acestui litigiu i-a aparținut partenerului și asociatului coordonator al societății, av. dr. Cosmin Flavius Costaș.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.