Facilități fiscale active pentru plata datoriilor fiscale

Facilitățile fiscale reprezintă un real ajutor pentru contribuabili în ceea ce privește plata obligațiilor fiscale, oferindu-le diverse posibilități de plată a acestora sau chiar anularea lor în cazul amnistiilor fiscale. Aceste mecanisme au suferit modificări de-a lungul timpului, prin diverse ordonanțe, pentru a se adapta unui context actual post pandemic. În acest sens amintim: OUG 6/2019, OUG 69/2020, OUG 85/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În încercarea de a sări în ajutorul operatorilor economici și de a evita intrarea în faliment a acestora, se acordă o serie de facilități fiscale, dintre care amintim restructurarea și eșalonarea obligațiilor fiscale. De asemenea nu putem să nu amintim modificările aduse prin OUG 85/2022 cu privire la operațiunea de taxare inversă. Nevoia de sprijin economic este accentuată și de efectele, încă prezente acut, ale pandemiei de COVID-19, fapt ce impune continuarea ajutorului acordat operatorilor economici.

În cele ce urmează, prezentăm o serie de facilități fiscale, de actualitate în această perioadă.

Raportat la eșalonarea de plată, în conformitate cu art. 184 Cod procedură fiscală, oraganele fiscale centrale acordă, la cererea debitorilor, eșalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani. Eșalonarea la plată se acordă pentru obligațiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În contextul post pandemic, în sprijinul operatorilor economici este instituit mecanismul eșalonărilor simplificate.  Sfera de aplicare a eșalonării simplificate este una extinsă și acoperă, suplimentar față de obligațiile fiscale principale și accesorii, amenzile sau creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare autorităților fiscale, creanțele rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudici. Totodată, eșalonarea la plată în formă simplificată este incompatibilă cu alte facilități fiscale, cum ar fi restructurarea sau amnistia fiscală.

În ceea ce privește procedura de urmat pentru a beneficia de eșalonarea la plată în formă simplificată, aceasta este mai scurtă și mai accesibilă comparativ cu procedura greoaie a eșalonării obișnuite. Eșalonarea la plată în forma simplificată vine cu o multitudine de avantaje, printre care se numără inclusiv faptul că nu se impune operatorilor economici care optează pentru respectivul mecanism, constituirea de garanții. De asemenea, putem observa că durata de soluționare a cererii contribuabilului a fost redusă la 5 zile, de la 60 de zile cât era în cazul procedurii anterioare.

În ceea ce privește restructurarea obligațiilor fiscale, acest mecanism a fost inițial reglementat prin OG nr. 6/2019. Pentru a beneficia de aceasta din urmă facilitate, companiile au de îndeplinit mai multe condiții și anume: să nu îndeplinească condițiile pentru eșalonare la plată, să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent întocmite de un expert independent, să nu se afle în procedura insolvenței la data aprobării restructurării, să nu fi fost dizolvat și să își fi îndeplinit obligațiile declarative.

Prin mecanismul restructurării obligațiilor fiscale, statul a avut ca scop recuperarea creanțelor cu costuri cât mai reduse și fără a cauza operatorilor economici pagube substanțiale care să conducă ulterior la un eventual faliment. Acest sprijin  fiscal le permite acestora din urmă să se redreseze și să își mențină sau chiar să genereze noi locuri de muncă.

În contextul pandemiei COVID-19 a apărut nevoia adaptării mecanismului de restructurare a obligațiilor fiscale, pentru a se atenua pe cât posibil efectele negative pe care această pandemie le-a avut asupra operatorilor economici. Așadar, respectiva adaptare a mecanismului antemenționat s-a realizat în cuprinsul Ordonanței de Urgență nr. 85/2022.

Restructurarea fiscală, la fel ca și restul facilităților fiscale de altfel, reprezintă o ,,mână de ajutor” care urmărește să ajute companiile în ceea ce privește plata obligațiilor fiscale. Prin OUG nr. 85/2022 mecanismul restructurării fiscale a fost adaptat la contextul actual, context potrivnic pentru operatorii economici care încă încearcă să se redreseze după pandemia de COVID-19.

Așadar, în cuprinsul art. 1 din ordonanța antemenționată, regăsim posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare, principale și accesorii, restante până la data de 31 decembrie 2021 și neachitate până la emiterea certificatului de atestare fiscală. Această modalitate de plată a obligațiilor fiscale apare drept necesară, având scopul de a evita  starea de insolvabilitate.

Comparativ cu predecesoarea sa, OG nr. 6/2019, observăm că a avut loc o extindere a ariei obligațiilor fiscale și bugetare care pot da naștere dreptului de a beneficia de facilitatea instituită, mai exact au fost incluse și obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021. Prin obligațiile  bugetare pentru care se poate obține restructurarea, înțelegem atât sumele din titlurile executorii aflate în evidența organelor fiscale, cât și obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

O altă modificare adusă de OUG nr. 85/2022 în materia reorganizării fiscale o reprezintă prelungirea termenului până la care operatorii economici își pot anunța intenția de a beneficia de respectiva procedură. Așadar, cei interesați pot notifica autoritățile până în ianuarie 2023, iar cererile de restructurare pot fi depuse până în iulie 2023.

Prin intermediul OUG nr. 85/2022 s-a modificat și o altă faciliate fiscală și anume operațiunea de taxare inversă. Conform Codului fiscal, taxarea inversă reprezintă operațiunea fiscală prin care beneficiarul, iar nu furnizorul, unei livrări de bunuri sau prestări de servicii devine persoană obligată la plata TVA pentru achiziția de bunuri sau servicii efectuată. Acest mecanism reprezintă  excepția de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor sau prestatorul serviciilor.

Modificarea constă în prelungirea aplicării mecanismului de taxare inversă pentru opt tipuri de operațiuni:

  • Livrarea de cereale si plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr
  • Transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră transferabile
  • Livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România
  • Transferul de certificate verzi
  • Livrările de telefoane mobile și anume dispozitiv fabricate sau adaptae pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizate și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare
  • Livrările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final
  • Furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri
  • Livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România

Așadar, mecanismul va putea fi utilizat până la data de 30 decembrie 2026, deși inițial era reglementat până la finalul lunii iunie 2022. Adaptarea măsurii vine ca urmare a transpunerii în legislația națională a Directivei 2022/890 a Consiliului din 3 iunie 2022. Prin respectiva directivă s-a modificat predecesoarea sa, Directiva 2006/112/CE, în ceea ce privește mecanismul opțional de taxare inversă.

În concluzie, putem remarca un real interes al autorităților de a veni în sprijinul operatorilor economici, cu scopul de a limita deschiderea procedurilor de insolvență. Această încercare a dat naștere facilităților fiscale mai sus menționate, de care contribuabilii pot să beneficieze în caz de nevoie. Atât eșalonarea la plată, restructurarea, cât și taxarea inversă reprezintă adevărate facilități de plată a obligațiilor fiscale, în special prin raportare la perioada post-pandemică.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Loredana Maria Feier din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 16 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.