Fonduri europene. Principiul securității juridice. Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 a AMPOR 2014 – 2020

În contextul practicii Costaș, Negru & Asociații din domeniul fondurilor europene, vorbim astăzi despre Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 a AMPOR 2014 – 2020 sau mai precis despre cum se poate arunca în aer principiul securității raporturilor juridice în domeniul fondurilor europene.

 1. Contextul în care a fost emisă Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023

Instrucțiunea Autorității de Management Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se referă, așa cum rezultă din denumirea ei, la tipurile de măsuri pe care Beneficiarii contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate în urma apelurilor 2.1 B „incubatoare” și 2.2 A „IMM-uri”, dedicate zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării  trebuie să le întreprindă până la finalizarea perioadei de durabilitate a acțiunilor finanțate.

Programul Operațional Regional (POR) este un program finanțat de Uniunea Europeană care sprijină regiunile Uniunii Europene care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană și urmărește dezvoltarea infrastructurii și a mediului de afaceri.

POR 2014-2020 are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic[1].

Având în vedere faptul că avantajul competitiv reprezintă un cumul de factori care condiționează competitivitatea și performanța unei companii în afaceri, POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Astfel, se are în vedere sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice[2].

Axa prioritară 2 din cadrul POR 2014-2020 (care are legătură cu Instrucțiunea AMPOR nr. 202/12.05.2023) se referă la îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

Instrucțiunea AMPOR nr. 202/12.05.2023 vizează proiecte care se referă la finanțarea unor investiții localizate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării aprobată prin HG nr. 602/2016, zonă denumită pe scurt „ITI DD” (Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării).

Potrivit Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 5559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020, pentru a fi eligibile la finanțare nerambursabilă, proiectele trebuiau să îndeplinească mai multe condiții cumulative, cum ar fi:

(i) investiția să fie realizată pe teritoriul acoperit de ITI DD, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare) pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM), respectiv în mediul rural pentru întreprinderi mijlocii;

(ii) la depunerea cererii de finanțare, solicitantul să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepția cazului în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției;

(iii) activitățile propuse prin proiect, investiția, să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului;

(iv) perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 36 de luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023. Aceasta poate fi extinsă cu cel mult dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile menționate în contractul de finanțare;

(v) valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro;

(vi) proiectul să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiție inițială în active corporale, finanțabilă prin ajutor de stat regional, în condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

De exemplu, potrivit Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI („Ghidul Solicitantului„), secțiunile 1.6 (indicatorul de proiect) și 2.7.1 (ajutorul regional pentru investiții), investiția inițială înseamnă una dintre următoarele categorii de investiții:

(i) Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție;

(ii) Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție;

(iii) Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.

Potrivit aceluiași ghid, în contextul definirii investiției inițiale, „unitate” are înțelesul de „unitate de producție/prestare servicii”, nu de entitate juridică.

De altfel, realizarea unei investiții inițiale reprezintă indicatorul de proiect care face obiectul monitorizării implementării investiției propuse prin proiect.

Conform Ghidului Solicitantului, termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului. Nerespectarea indicatorului, respectiv nerealizarea unei investiții inițiale, constând într-una din cele 3 categorii de investiții menționate mai sus, în termenul precizat anterior, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate.

Dintre categoriile de investiții finanțabile prin ajutor de stat conform Ordinului nr. 5559/2017 amintim:

(i) lucrări de construire și extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

(ii) achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

(iii) achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.

Potrivit art. 10 lit. b) frazele a doua și a treia din Ordinul nr. 5559/2017, spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziționate prin proiect, precum utilaje, linii de producție etc., sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcții și altele asemenea, spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.

Lista domeniilor de activitate pentru care s-a acordat finanțare nerambursabilă (ajutoare de stat regionale și de minimis) sunt prevăzute în anexa la Ordinul nr. 5559/2017.

În Ghidul Solicitantului se prevede că beneficiarul va respecta, până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate:

a) beneficiarul își păstrează forma de organizare juridică eligibilă, respectiv societate sau societate cooperativă;

b) investiția finanțată vizează clasa CAEN specificată ca atare în cadrul cererii de finanțare.

 

2. Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021 – o instrucțiune „blândă” și necontondentă pentru beneficiari

Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 a fost precedată de Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021 privind tipurile de măsuri pe care Beneficiarii contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate în urma apelurilor 2.1 A ”microîntreprinderi”, 2.1 B ”incubatoare” și 2.2 A ”IMM-uri”, dedicate zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (ITI DD), trebuie să le întreprindă în perioada de implementare și durabilitate a acțiunilor finanțate.

Prin intermediul Instrucțiunii AMPOR nr. 190/23.11.2021 au fost impuse în sarcina beneficiarilor finanțării nerambursabile anumite obligații care nu existau în sarcina lor la momentul semnării contractelor de finanțare conform Ghidului Solicitantului și altor reglementări aplicabile. Unele dintre aceste obligații au rămas în vigoare și după emiterea Instrucțiunii AMPOR 202/12.05.2023.

Obligațiile impuse prin intermediul Instrucțiunii nr. 190/23.11.2021 sunt mai puțin restrictive, mai „blânde” decât cele impuse prin Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023.

Printre principalele obligații impuse beneficiarilor proiectelor prin intermediul Instrucțiunii nr. 190/23.11.2021 au fost și acelea de a întreprinde toate măsurile necesare pentru:

a) a încheia și implementa contracte pentru dezvoltarea activității la sediul/punctul de lucru din zona ITI DD, potrivit codului CAEN pentru care a fost acordată finanțarea;

b) a asigura fiscalizarea punctelor de lucru înființate în cadrul proiectelor din zona ITI DD;

c) a angaja personal domiciliat/cu reședința în zona ITI DD, în contextul susținerii funcționalității sediilor/punctelor de lucru din această zonă și dezvoltării economiei locale.

Se poate observa că din modul de formulare a acestor obligații în cadrul Instrucțiunii nr. 190/23.11.2021 rezultă că aceste obligații sunt de mijloace, respectiv beneficiarul trebuie să depună eforturi în vederea atingerii acestor obiective, fără a fi impuse anumite rezultate.

În cadrul Instrucțiunii nr. 190/23.11.2021 se prevede că dacă beneficiarii prestează activități conform codului CAEN relevant pentru proiect cu echipamentele/utilajele achiziționate în cadrul proiectelor POR în afara zonei ITI DD, aceștia vor prezenta Organismului Intermediar (OI) / Autorității de Management (AM) copii ale contractelor încheiate. Din cuprinsul acestei instrucțiuni rezultă că doar dacă se stabilește că durata contractelor în desfășurare în afara zonei ITI acoperă toată perioada de durabilitate a proiectului, vor fi luate măsuri de sancționare conform contractului de finanțare.

  1. „Turbulențele aduse de Instrucțiunea AMPOR nr. 202/12.05.2023

Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 a fost emisă în contextul unor recomandări formulate de reprezentanții Comisiei Europene în urma desfășurării unei misiuni de audit ITI– DD vizând aspecte legate de verificarea contribuției proiectelor finanțate la dezvoltarea economică a zonei ITI DD și de respectare a prevederilor legale reglementând ajutoarele acordate, consemnate în raportul de audit tematic nr. DAC614RO1394 (REGIO.EMPL.DAC.6/JCB/ic (2023)2767206), versiune oficială în limba română comunicată la data de 16.03.2023 (așa cum rezultă din preambulul acestei instrucțiuni).

Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 impune în sarcina beneficiarilor finanțării nerambursabile anumite obligații excesive în perioada de durabilitate a proiectelor. Aceste obligații sunt excesive deoarece ele nu fuseseră solicitate la momentul la care s-au stabilit condițiile în care se acordă finanțarea nerambursabilă. În același timp, se poate susține că aceste obligații sunt stabilite cu multă întârziere, respectiv tardiv, deoarece sunt stabilite pentru perioada de durabilitate a proiectelor.

Perioada de durabilitate este perioada de menținere a investiției după finalizarea implementării proiectului. De aceea, ca principiu, perioada de durabilitate nu presupune obligații suplimentare în sarcina beneficiarului ci doar menținerea a ceea ce s-a realizat în perioada de implementare a proiectului (păstrarea investiției).

Perioada de durabilitate în cazul proiectelor vizate de Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 este de 3 ani. Ordinul nr. 5559/2017 prevede la art. 5 alin. (5) că investiția finanțată prin ajutor de stat regional trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

Obligațiile prevăzute în sarcina beneficiarilor în temeiul Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023 ar fi trebuit stabilite încă de la început pentru ca beneficiarii să cunoască ce își asumă prin participarea la apelul de proiecte și prin semnarea contractului de finanțare.

Practic, această instrucțiune este emisă cu privire la proiecte care la momentul emiterii acestei instrucțiuni se aflau deja în perioada de durabilitate, deci perioada de durabilitate era deja începută. Emitentul este conștient de acest lucru, chiar în denumirea instrucțiunii fiind prevăzut că se referă la măsuri pe care beneficiarii contractelor de finanțare trebuie să le întreprindă „până la finalizarea perioadei de durabilitate a acțiunilor finanțate”.

Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 impune beneficiarilor anumite obligații menite să demonstreze îndeplinirea următoarelor două cerințe: (a) realizarea unei investiții inițiale și (b) menținerea investiției în zona ITI DD.

a) Referitor la cerința realizării unei investiții inițiale, Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 prevede că este necesar ca unitatea nou înființată în zona vizată să demonstreze capacitatea sa autonomă privind funcționarea în zona ITI DD, fiind operațională în această zonă. O unitate fără nici o activitate în zona ITI DD nu este considerată ca având o capacitate de sine stătătoare.

Autonomia unității nou create este demonstrată prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor trei criterii:

(i) Implementarea a cel puțin unui contract economic (inclusiv contracte de cumpărare) și a cel puțin unui contract care implică echipamentul mobil (achiziționat în cadrul proiectului), în zona ITI DD. Obiectul contractului (contractelor) trebuie să corespunda codului CAEN menționat în contractul de finanțare;

(ii) Angajarea (în contextul proiectului) a cel puțin unei persoane domiciliate/cu reședința în zona ITI DD;

(iii) Înregistrarea fiscală a unității/punctului de lucru și a echipamentelor mobile/vehiculelor în zona ITI DD.

b) Referitor la cerința menținerii investiției în zona ITI DD pe întreaga durată de durabilitate, în cadrul Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023 se prevăd mai multe obligații, cum ar fi:

(i) echipamentele achiziționate în cadrul proiectului trebuie menținute în regiunea ITI DD, fiind permisă doar utilizarea ocazională în afara acestei zone;

(ii) durata cumulată a contractelor ce implică utilizarea echipamentelor mobile în zona ITI DD trebuie să depășească durata cumulată a contractelor care implică utilizarea echipamentelor în afara zonei ITI DD, pe parcursul perioadei de 3 ani de durabilitate.

Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 prevede în mod expres la art. V că sub rezerva analizei în funcție de specificul fiecărei situații, proiectele care nu demonstrează îndeplinirea cumulativă a celor două condiții (realizarea unei investiții inițiale și menținerea investiției în zona ITI DD), în conformitate cu prevederile art. II, III și IV din instrucțiune (prezentate pe scurt mai sus), vor returna finanțarea nerambursabilă acordată.

Se poate remarca faptul că Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 impune anumite obligații de rezultat spre deosebire de obligațiile de mijloace prevăzute în cadrul Instrucțiunii nr. 190/23.11.2021. Aceste obligații reprezintă o schimbare a regulilor jocului spre finalul ultimei reprize a jocului (dacă este să găsim un echivalent sportiv a acestei probleme juridice). Continuând în același registru sportiv, în mod evident cei implicați în joc vor fi contrariați deoarece schimbarea regulilor jocului în cursul jocului face complet imprevizibil rezultatul jocului. S-au antrenat pentru ceva și sunt puși în fața unei alte realități. În fața noii realități aproape nu mai contează scorul. Sportivii sunt îndreptățiți să conteste scorul, se pot justifica în fața antrenorului, antrenorul se poate justifica mai departe, etc.

La fel, beneficiarii proiectelor din zona ITI DD s-au trezit în cursul perioadei de durabilitate (probabil unii dintre ei chiar spre finalul perioadei de durabilitate) cu obligații suplimentare de îndeplinit sub sancțiunea restituirii finanțării nerambursabile.

  1. Coliziunea Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023 cu principiul securității raporturilor juridice și cu principiul neretroactivității

Se poate susține că una dintre cele mai imprevizibile obligații introduse prin Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 este aceea de a fi implementat/executat cel puțin un contract care implică echipamentul mobil achiziționat în cadrul proiectului în zona ITI DD.

Sunt situații în care, prin natura activității (clasa CAEN prevăzută în proiectul finanțat), este aproape imposibil de executat în zona ITI DD un contract implicând echipamentul mobil achiziționat în cadrul proiectului.

Sunt activități care vizează clienți entități publice. Aceste activități pot fi desfășurate doar în măsura în care entitatea publică (unitatea administrativ-teritorială) decide să contracteze lucrări sau servicii iar executantul este desemnat în urma unei proceduri competitive (ex. licitație). Este posibil ca în perioada de implementare și în perioada de durabilitate a proiectului:

(i) să nu fie inițiat/atribuit niciun contract relevant în zona ITI DD,ori

(ii) beneficiarul finanțării să participe la licitație/licitații sau la alte proceduri competitive fără să fie desemnat ofertant câștigător în nicio procedură (pur și simplu un alt ofertant depune o ofertă mai bună), ori

(iii) beneficiarul finanțării să fi semnat contractul care implică echipamentul achiziționat în cadrul proiectului dar să nu apuce să îl execute în perioada de durabilitate.

Intră în această categorie activități cum ar fi: lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor (clasa CAEN 4211), lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane (clasa CAEN 4212), construcția de poduri și tuneluri (clasa CAEN 4213), gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic (clasa 9103), colectarea și epurarea apelor uzate (clasa CAEN 3700), colectarea deșeurilor nepericuloase (clasa CAEN 3811), colectarea deșeurilor periculoase (clasa CAEN 3812), tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase (clasa CAEN 3821) sau tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (clasa CAEN 3822). Toate aceste activități se găsesc în lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat conform Ordinului nr. 5559/2017 (fiind prevăzute în anexa la acest ordin).

De asemenea, se poate susține că deși clienții nu sunt limitați la entități publice, este foarte dificilă executarea în zona ITI DD în perioada de implementare sau/și de durabilitate a unui contract în domeniul reparării și întreținerii aeronavelor și navelor spațiale (clasa CAEN 3316) – și această activitate este enumerată în lista anexată Ordinului 5559/2017.

Chiar dacă s-ar putea susține că beneficiarii și-au ales aceste activități în cadrul proiectelor finanțate totuși aceste activități au fost eligibile, autoritatea finanțatoare a stabilit că poate acorda finanțare pentru aceste activități în zona ITI DD.

Apreciem că la momentul emiterii Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023, AMPOR nu a avut în vedere că impune obligații aproape imposibile în sarcina beneficiarilor care desfășoară activitățile enumerate mai sus.

În plus, pot să fie situații în care beneficiarul să fi executat contracte cu echipamente achiziționate în cadrul proiectului atât în zona ITI DD dar și în afara zonei ITI DD iar perioada în care a executat în afara zonei ITI DD este mai mare decât cea în care a executat în zona ITI DD. În măsura în care Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 a fost emisă la un moment la care perioada de durabilitate a proiectului se apropie de final, este posibil ca beneficiarul să nu mai aibă timpul fizic de a executa contracte cu echipamentele achiziționate în zona ITI DD pentru ca perioada executată în zona ITI DD să fie mai mare decât perioada executată în afara zonei ITI DD.

În astfel de situații, beneficiarii sunt obligați conform Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023 să restituie finanțarea nerambursabilă acordată.

Această situație este inechitabilă.

Beneficiarii vizați de prevederile Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023 se confruntă cu o mare doză de imprevizibilitate a normelor juridice ca urmare a emiterii acestei instrucțiuni. Practic, se poate vorbi despre încălcarea principiului securității raporturilor juridice.

Acest principiu nu este reglementat în mod expres în legea română dar a fost recunoscut pe cale jurisprudențială, mai ales de către Curtea Constituțională. Instanța constituțională a dedus acest principiu din prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție potrivit cărora „În România, respectarea Constituției, a supremației sale şi a legilor este obligatorie„. Acest principiu a fost dezvoltat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Principiul securității juridice impune ca normele juridice să fie previzibile pentru destinatarii acestora[3]. Nu respectă această exigență obligațiile amintite mai sus care au fost impuse beneficiarilor prin Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023.

Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 încalcă principiul securității raporturilor juridice și din perspectiva neclarității momentului în care a intrat în vigoare.

La art. XVIII se prevede că Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 este publicată pe acest site, putând fi identificată la adresa https://www.inforegio.ro/ro/implementare/instructiuni. Totuși, pe acest site nu există nicio informație despre data publicării acestei instrucțiuni pe site.

Acest fapt ridică semne de întrebare despre data de la care sunt aplicabile obligațiile prevăzute în sarcina beneficiarilor conținute în această instrucțiune în condițiile în care principiul este că actele administrative normative intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică (publicare).

Aceeași incertitudine cu privire la data intrării în vigoare planează și asupra celorlalte instrucțiuni publicate pe site-ul www.inforegio.ro. Nici în cazul acestor instrucțiuni nu se menționează pe site data publicării.

Pe lângă încălcarea principiului securității juridice, anumite prevederi din Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 sunt susceptibile și de încălcare a principiului neretroactivității legii.

Astfel, art. VIII din Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 prevede că „Beneficiarii vor prezenta ADR SE, nu mai târziu de 30 de luni de la începutul perioadei de durabilitate (pentru a putea fi întreprinse toate verificările de management și implementate măsurile adecvate), toate documentele relevante pentru verificarea respectării condițiilor impuse de Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, potrivit prezentei Instrucțiuni, precum și pentru verificarea respectării obligațiilor prevăzute în Instrucțiunea nr. 190/23.11.2011.”

Art. XI din Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 prevede că „În situația proiectelor aflate în durabilitate care au depășit în prezent termenul prevăzut la articolul VIII și nu demonstrează îndeplinirea obligațiilor de menținere a investiției în zona ITI DD și de realizare a unei investiții inițiale, conform dispozițiilor prezentei Instrucțiuni, ADR SE are obligația de a întocmi alertă de neregulă, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei Instrucțiuni, ce va fi transmisă în atenția Autorității de Management.”

Prin urmare, coroborând prevederile art. VIII și art. XI din Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 rezultă că dacă la intrarea în vigoare a Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023 au trecut mai mult de 30 de luni de la începutul perioadei de durabilitate a unui proiect iar beneficiarul nu demonstrează că a îndeplinit cerințele referitoare la realizarea unei investiții inițiale și de menținere a investiției inițiale, conform cerințelor din Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023, beneficiarul va fi obligat să restituie finanțarea „nerambursabilă” primită.

În acest caz avem o încălcare evidentă a principiului neretroactivității legii prevăzut la art. 15 alin. (2) din Constituție („Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile„).

Instrucțiunea AMPOR nr. 202/12.05.2023 are natura juridică a unui act administrativ normativ. Actul administrativ normativ are o forță juridică inferioară legii, având rolul de a organiza punerea în executare a legii. De aceea, la fel ca în cazul legii, nici actele administrative normative nu pot retroactiva.

  1. Concluzii

Beneficiarii nemulțumiți de încălcarea prin intermediul Instrucțiunii AMPOR nr. 202/12.05.2023 a drepturilor dobândite în urma desfășurării procedurii competitive de depunere de proiecte de investiții în zona ITI DD și a încheierii contractelor de finanțare implementate au dreptul de a contesta în fața instanței de contencios prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 202/12.05.2023.

Pe lângă aspectele generale de nelegalitate ale Instrucțiunii nr. AMPOR nr. 202/12.05.2023 prezentate mai sus, este necesară analiza în concret a situației particulare a fiecărui beneficiar pentru a stabili atât incidența principiilor securității raporturilor juridice și a neretroactivității precum și eventuale alte motive de nelegalitate (ex. prevederile cererii de finanțare, prevederile contractului de finanțare, perioada de durabilitate scursă până la data emiterii Instrucțiunii nr. 202/12.05.2023).

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Bogdan Ioan Mihai Șuta din Baroul Cluj.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 16 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Costaș, Negru & Asociații poate asigura consultanța, asistența și reprezentarea juridică a beneficiarilor vătămați ca urmare a emiterii Instrucțiunii AMPOR nr. 202/12.05.2023.

Acest articol a fost pregătit, pentru Blogul Costaș, Negru & Asociații, de av. dr. Bogdan Ioniță din Baroul Arad.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

[1] Sursa: https://www.fonduri-ue.ro/por-2014

[2] Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Apelului de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI, secțiunea 1.2, pag. 4. Acest ghid este disponibil la adresa https://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/395-ghid-specific-2-2-iti-imm.

[3] Pentru detalii în legătură cu principiul securității juridice a se vedea articolul disponibil la adresa https://costas-negru.ro/se-poate-restrange-dreptul-de-a-profesa-al-medicilor-stomatologi/.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.