Modificarea condițiilor de acordare a scutirii de TVA pentru activitățile de formare profesională a adulților

Tot mai frecvente sunt situațiile în practică atunci când se constată anumite inadvertențe ale legiuitorului român de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta constatăm că a fost și situația prevederilor care restrângeau în mod nelegal categoriile de persoane care sunt scutite de TVA pentru activitatea de ,,formare profesională a adulților”, conform art. 292 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.

Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată recent să se pronunțe asupra legalității prevederilor referite în Normele de aplicare a Codului Fiscal, respectiv asupra anulării art. 42 alin. (1) teza I aprobate prin HG nr. 1/2016 în ceea ce privește sintagma ,,conform ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Premisele discuției pornesc, desigur, de la normele legale în vigoare existente în cuprinsul Codului fiscal prin coroborare cu Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Vom reține astfel că în forma anterioară (nemodificată la acest moment) prevede:

Art. 292 alin. (1) lit. f) Cod fiscal:

,,Următoarele operațiuni de interes general sunt scutite de taxă:

(…)

  1. f) Activitatea de învățământ prevăzută în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, formarea profesională a adulților, precum și prestările de servicii și livrări de bunuri strâns legate de aceste activități, efectuate de instituțiile publice sau de entități autorizate. Scutirea se acordă în condițiile prevăzute în normele metodologice.

Pct. 42 din Normele metodologice:

,,Scutirea prevăzută la art. 292 alin. (1) lit.f) din Codul fiscal pentru formarea profesională a adulților se aplică de persoanele autorizate în acest scop conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (…)”.

(2) Scutirea prevăzută la art. 292 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal nu se aplică pentru studiile sau cercetarea efectuate cu plată de şcoli, universităţi sau orice altă instituţie de învăţământ pentru alte persoane. În acest sens a fost pronunţată hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cazul C-287/00.

(3) Scutirea prevăzută la art. 292 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale, precum vânzarea de manuale şcolare, organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ, efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor, prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor.

(4) Scutirea prevăzută la art. 292 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal nu este aplicabilă pentru achiziţiile de bunuri sau servicii efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formare profesională a adulţilor, destinate activităţii scutite de taxă prevăzute la art. 292 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal.

Cu alte cuvinte, se denotă faptul că legiuitorul atunci când a legiferat normele referite mai sus a restrâns categoriile de persoane care sunt scutite de TVA conform art. 292 alin. (1) lit. f) Cod fiscal, deși în mod evident la o simplă lectură a dispozițiilor din Codul fiscal se observă că scutirea de TVA se va acorda în general pentru activitatea de ,,formare profesională a adulților” fără a se condiționa însă de autorizarea OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis cu titlu definitiv faptul că scutirea reglementată de art. 292 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal să fie acordată doar persoanelor autorizate conform OG nr. 129/2000 este una limitativă, cu efect direct asupra cel puțin unei categorii de furnizori de cursuri de formare profesională. Ca urmare a acestor aspecte, s-a dispus anularea punctului 42 alin. (1) teza I din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește sintagma ,,conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

În opinia noastră, în mod corect a decis Curtea de Apel Mureș faptul că deși prin dispozițiile Codului fiscal se dispune în sensul scutirii de la plata TVA pentru activitățile de formare profesională a adulților, normele metodologice emise pentru punerea în aplicare a acestuia prevăd ca o condiție autorizarea agentului economic în acest scop conform O.G. nr. 129/2000.

Arătăm astfel că dispozițiile Codului fiscal reprezintă o transpunere în legislația națională a prevederilor art. 132 alin. (1) lit. (i) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, ce dispune în sensul că: „Statele membre scutesc următoarele tranzacții… educația copiilor și a tinerilor, învățământul școlar sau universitar, formarea și reconversia profesională, inclusiv prestarea de servicii și livrarea de bunuri strâns legate de acestea, de către organisme de drept public care au acest scop sau de alte organizații recunoscute de statul membru în cauză ca având scopuri similare”.

În acest context, argumentăm în sensul că prin normele metodologice emise pentru punerea în aplicare a Codului fiscal s-a restrâns sfera de aplicare a scutirii de la plata TVA. Deși nu se poate nega dreptul statului de a acorda scutirea în cauză doar persoanelor juridice autorizate, se va reține faptul că, prin reglementarea în prezent analizată, se elimină nejustificat de la acordarea scutirii o serie de persoane juridice ce sunt autorizate pentru desfăşurarea activităților de formare profesională, doar că în baza altor acte normative speciale, derogatorii de la O.G. nr. 129/2000.

În mod corect s-a subliniat de către Curtea de Apel Mureș faptul că se observă o lipsă de previzibilitate și stabilitate în ceea ce privește situația furnizorilor de servicii. Totodată, prin normele metodologice analizate în fapt s-a adăugat textului legal cuprins în Codul fiscal.

De altfel, condiționând scutirea de la plata TVA de autorizarea doar în baza O.G. nr. 129/2000, în condițiile în care s-a probat deja că există furnizori de programe de formare profesională ce se impun a fi autorizați în baza altor acte normative, în fapt, s-a deformat voința legiuitorului de a scuti aceste entități de la plata taxei, în considerarea activității pe care o desfăşoară, iar nu a autorizării de care trebuie să beneficieze.

Ca o consecință a argumentelor expuse mai sus, Curtea de Apel Târgu-Mureș a anulat art. 42, alin. (1), teza I din cap IX al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în ceea ce privește sintagma „conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Având în vedere anularea prezentelor dispoziții legale de către Curtea de Apel Târgu-Mureș, soluție consolidată cu titlu definitiv și publicată în Monitorul Oficial, Partea I, la data de 25.09.2023, Guvernul României va fi nevoit să reformuleze textul anulat în condițiile statuate de hotărârea judecătorească.

Acest articol a fost pregătit, pentru blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Larisa Mărginean din Baroul Arad și Beatrice Ursache, studentă aflată într-un program de practică profesională.

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 17 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.