Drept civil general

Dreptul civil reprezintă probabil cea mai vastă ramură de drept și constituie punctul de pornire în spețe dintre cele mai diverse și cu elemente de fapt și de drept împrumutate din multiple alte domenii.

În acest context, practicienii tind să facă distincția între „civilul pur”, învățat pe băncile facultăților de drept, și „civilul specializat”, adică – apreciem noi – acel corolar al principiilor dreptului civil, aplicate rapoturilor juridice relevate de societatea modernă.

Avocații societății Costaș, Negru & Asociații, deși se apleacă cu predilecție spre sfera dreptului civil specializat și dinamic, gestionează în mod curent și cu succes atât litigii, cât și solicitări de consultanță juridică în următoarele arii subsumate dreptului civil general:

Drepturi reale:

– probleme de natură juridică ce țin de patrimoniu: transmisiuni patrimoniale, constituire patrimoniu de afectațiune, subrogație, garanția comună a creditorilor;

– apărarea dreptului de proprietate privată și a dezmembrămintelor sale prin acțiuni în revendicare, acțiuni negatorii, acțiuni în grănițuire, acțiuni confesorii;

– probleme de natură juridică izvorâte din raporturile de vecinătate și din dreptul de proprietate comună, inclusiv sistarea dreptului de proprietate comună prin partaj, limite ale exercitării dreptului de proprietate privată;

– accesiunea imobiliară artificială și realizarea de lucrări asupra unui imobil proprietatea altuia;

– uzucapiunea imobiliară pe Vechiul și pe Noul Cod civil;

– probleme de natură juridică izvorâte din dobândirea dreptului de proprietate în baza legilor speciale (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 112/1995, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 550/2002 ș.a.), obținere de despăgubiri în temeiul legilor speciale;

– probleme de natură juridică în materia publicității imobiliare, inclusiv rectificări și plângeri de carte funciară;

– garanții reale și personale, garanții autonome.

Succesiuni:

– redactare testament;

– asistență juridică în cadrul procedurii succesorale notariale (acceptare și renunțare la moștenire, stabilire cote și rezervă succesorală în cadrul moștenirii legale sau testamentare);

– dezbaterea succesiunii pe cale judiciară, partaj succesoral.

Obligații:

– reprezentare juridică în litigii privind vicii de consimțământ la încheierea contractelor;

– reprezentare juridică în litigii având ca obiect constatarea nulității sau anularea actelor juridice și desființarea actelor juridice subsecvente, respectiv restabilirea situației anterioare;

– reprezentare juridică în litigii având ca obiect acte juridice simulate și care privesc calificarea actelor juridice;

– reprezentare juridică în litigii având ca obiect plata nedatorată sau îmbogățirea fără justă cauză;

– reprezentare juridică în litigii având ca obiect răspunderea civilă delictuală, inclusiv în cadrul apărării drepturilor nepatrimoniale, și răspunderea civilă contractuală;

– aplicare remedii de neexecutare a contractelor și reprezentare juridică în litigii având ca obiect executarea în natură sau rezoluțiunea, rezilierea, restituirea prestațiilor, respectiv aplicarea de daune-interese în materia contractelor civile și comerciale;

– probleme de natură juridică derivate din raporturile juridice izvorâte din fideiusiune, obligații solidare;

– recuperare de creanțe, puneri în întârziere; asistență juridică în procedura de executare silită, reprezentare juridică în contestații la executare;

– reprezentare juridică în acțiuni oblice și revocatorii;

– cesiuni de creanță, cesiuni de contract, subrogații și novații;

– asistență juridică în probleme juridice ce țin de operarea compensației și dării în plată.

Contracte:

– asistență și reprezentare juridică în negocieri purtate în scopul încheierii sau modificării contractelor;

– asistență și reprezentare juridică în derularea contractelor civile și comerciale, inclusiv în contextul unor situații de forță majoră, analizare posibilitate și oportunitate de denunțare unilaterală a contractelor;

– redactare și revizuire promisiuni (antecontracte) de vânzare, contracte de vânzare, donație, schimb, locațiune (închiriere, subînchiriere), (sub)antrepriză, mandat, intermediere, comercilizare de servicii turistice, împrumut, asigurare, rentă viageră, întreținere, tranzacții;

– reprezentare juridică în litigii având ca obiect adaptarea, executarea în natură sau prin echivalent, anularea, rezoluțiunea, rezilierea, nulitatea absolută sau relativă a contractelor, inclusiv pentru obținerea de despăgubiri în cazul zborurilor anulate sau întârziate.

Costaș, Negru & Asociații oferă de asemenea servicii juridice și în alte materii precum:

– Probleme de natură juridică în materia prescripției extinctive și decăderii, de pildă operarea lor în contractele de credit și de ipotecă, efecte ale prescripției extinctive în exercitarea dreptului material la acțiune;

– Probleme de drept internațional privat, de tipul acordării de consultanță în materia testamentelor internaționale, gestionarea unor probleme juridice de bunuri și de familie cu multiple elemente de extraneitate.

Practica societății noastre în materia dreptului civil general este diversă, dar se află totodată într-un continuu proces de evoluție. Prin urmare, avocații Costaș, Negru & Asociații așteaptă cu interes provocările viitorilor noștri clienți.