Fundații și asociații pentru business. Consecințe fiscale

Putem folosi o fundație sau o asociație pentru desfășurarea unei activități economice? Iată o întrebare al cărei răspuns are relevanță în special din perspectivă fiscală.

Punctul de pornire al prezentului articol îl reprezintă art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, care prevede faptul că persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații (…). De aici reiese faptul că entitățile amintite nu pot să urmărească obținerea unui profit, fiind exclusă posibilitatea existenței unui scop patrimonial în cazul acestora.

Din punct de vedere fiscal, potrivit art. 13 alin. (1) Cod fiscal, persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului pe profit și sunt denumite contribuabili. De la această regulă există mai multe excepții care se regăsesc în cadrul art. 15 Cod fiscal. Una dintre excepții este prevăzută de alin. (2), potrivit căruia în cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale și organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, există diverse categorii de venituri care sunt neimpozabile, cum ar fi cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor, contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților, donațiile, precum banii sau bunurile primite prin sponsorizare sau mecenat, veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disponibilităților și veniturilor neimpozabile, etc.

Pentru entitățile prevăzute de art. 15 Cod fiscal, sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (2) Cod fiscal. Aceste entități datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile potrivit art. 15 alin. (2) Cod fiscal, asupra cărora se aplică cota de impozitare de 16%. Desigur, de la această cotă există excepții, cum ar fi cele prevăzute de art. 18 Cod fiscal, însă aceste excepții nu fac obiectul prezentei analize.

Dintre entitățile amintite de art. 15 Cod fiscal, au relevanță în această discuție organizațiile nonprofit, urmând ca în continuare acestea să fie analizate din perspectiva fiscalității. Asociațiile și fundațiile constituite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, motiv pentru care denumirea folosită în continuare va fi aceea de organizații nonprofit.

Având în vedere aceste aspecte, reiese faptul că în cazul organizațiilor nonprofit nu există componenta de activitate aducătoare de profit, întrucât în cazul acestora resursele nu sunt folosite cu scopul de a genera un câștig patrimonial. Resursele organizațiilor nonprofit provin din diferite surse, cum ar fi donațiile, sponsorizările sau legatele. Acestea mai pot să provină și din cotizațiile membrilor, din dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, din dividendele societăților comerciale înființate de aceste organizații nonprofit, așa cum prevede și art. 46 din O.G. nr. 26/2000.

Trebuie observat faptul că în cazul asociațiilor și a fundațiilor mai există o sursă producătoare de venituri, aceea prevăzută de art. 46 alin. (1) lit. d) din Ordonanța nr. 26/2000, respectiv veniturile realizate din activități economice directe. Așadar, probabil acest aspect reprezintă un punct de divergență având în vedere faptul că organizațiile nonprofit nu desfășoară activități aducătoare de profit. Așa cum prevede art. 48 din Ordonanța nr. 26/2000, asociațiile, fundațiile și federațiile pot desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Așadar, trebuie făcută o diferență între activitățile aducătoare de venit desfășurate de societăți și activitățile economice care sunt admise în mod limitat în cazul organizațiilor nonprofit. Dacă în cazul societăților activitățile economice reprezintă scopul principal, în cazul organizațiilor nonprofit acestea sunt permise doar ca un mijloc de a obține resurse suplimentare pentru finanțarea activităților necesare realizării scopului principal. Prin urmare, veniturile realizate de către organizațiile nonprofit nu pot fi obținute pentru profit, ci doar pentru a finanța entitatea în vederea desfășurării activității pentru care aceasta a fost fondată. Asociațiile și fundațiile pot desfășura activități economice care să contribuie la generarea unor venituri, care vor fi utilizate strict pentru realizarea obiectului de activitate, cu obligația de a se conforma regulilor privind impozitarea.

Așa cum a fost precizat în paragrafele anterioare, organizațiile nonprofit se bucură (sau nu) de un prag de scutire de 15.000 euro, în limita căruia veniturile realizate din alte surse decât cele prevăzute de art. 15 alin. (2) Cod fiscal sunt considerate neimpozabile. Evident că în legătură cu acest prag trebuia să existe o condiție suplimentară, respectiv aceea că nu se datorează impozit până la echivalentul în lei a 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute de art. 15 alin. (2) obținute într-un an fiscal.

Subliniem faptul că acest prag se aplică în cazul veniturilor obținute de organizațiile nonprofit din alte surse decât cele prevăzute de art. 15 alin. (2) Cod fiscal, deci inclusiv în cazul veniturilor obținute din activitățile economice desfășurate de aceste entități. Este important de reținut faptul că echivalentul în lei a celor 15.000 euro, dar și orice alte sume reprezentând profit nu vor putea fi utilizate în vederea distribuirii de dividende, întrucât destinația acestora este strictă, fiind utilizate doar pentru îndeplinirea obiectului de activitate, a scopurilor și a programelor pe care le desfășoară organizația nonprofit.

Mai trebuie menționat un aspect relevant, respectiv acela că în aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, din categoria persoanelor juridice române fac parte inclusiv asociațiile și fundațiile. Așadar, organizațiile nonprofit, la fel ca societățile, sunt din perspectiva Codului fiscal contribuabili, care au obligația de plată a impozitului pe profit. Asociațiile și fundațiile, conform art. 41 alin. (5) Cod fiscal, au obligația de a declara și de a plăti impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, cu excepția celor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligația de a depune declarația și de a efectua plata impozitului pe profit aferent anului fiscal, respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Prin urmare, asociațiile și fundațiile sunt obligate la plata impozitului pe profit, atunci când este depășit plafonul prevăzut de art. 15 alin. (3) Cod fiscal, pentru acele venituri care nu sunt considerate neimpozabile. Aceste entități trebuie să aibă înscris în vectorul fiscal obligația de plată a impozitului pe profit anual.

În ceea ce privește o organizație nonprofit, aceasta poate desfășura din perspectiva TVA două categorii de activități și anume activități nonprofit, adică acele activități care intră în sfera obiectului de activitate al organizației, precum și activități economice, așa cum au fost acestea descrise în secțiunea anterioară.

Având în vedere aceste două categorii de activități, TVA poate să fie datorată sau nu. În cazul activităților nonprofit nu se va datora TVA, însă în situația efectuării de activități economice, asociațiile și fundațiile pot fi considerate persoane impozabile. Așadar, art. 269 Cod fiscal cuprinde sfera persoanelor impozabile din punct de vedere TVA, fiind considerate impozabile orice persoane care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activități.

Alineatul (2) al articolului amintit definește activitățile economice ca fiind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. Mai mult, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate.

Așadar, în situația în care o organizație nonprofit desfășoară activități economice în vederea obținerii de resurse pentru finanțarea activităților necesare realizării scopului principal, acestea sunt obligate să se înregistreze ca plătitoare de TVA la organul fiscal în momentul depășirii plafonului legal stabilit, existând totodată și obligația întocmirii evidenței contabile și fiscale specifică TVA, precum și aceea de raportare la organul fiscal a situației TVA.

Având în vedere aceste aspecte, se poate afirma faptul că asociațiile și fundațiile se bucură în mare parte de anumite excepții care le scutesc de la plata impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată. Totuși, aceste excepții devin ineficace atunci când vine vorba despre prestarea unei activități economice, care poate fi desfășurată doar în anumite condiții, întrucât în asemenea situații veniturile organizației nonprofit pot deveni impozabile. Totuși, asociațiile și fundațiile nu pot desfășura orice activitate economică, ci doar acele activități economice care au ca scop generarea de fonduri în vederea sprijinirii activității principale a organizației nonprofit.

Practica noastră recentă dovedește că autoritățile au reconsiderat deja statutul anumitor fundații în privința cărora s-a reținut că desfășoară o vastă activitate economică.

În domeniul de practică Drepturi și libertăți fundamentale, avocații Costaș, Negru & Asociații furnizează servicii juridice și în cadrul ariei de practică Asociații și fundații (pentru detalii, accesați link-ul aici).

Acest articol a fost pregătit, pentru Blogul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Bogdan Șuta (Baroul Cluj).

Costaș, Negru & Asociații este o societate civilă de avocați cu birouri în Cluj-Napoca, București și Arad, care oferă asistență, reprezentare juridică și consultanță în mai multe arii de practică prin intermediul unei echipe compuse din 14 avocați și consultanți. Detaliile privind serviciile juridice și componența echipei pot fi găsite pe pagina web https://www.costas-negru.ro. Toate drepturile pentru materialele publicate pe pagina web a societății și prin intermediul rețelelor sociale aparțin Costaș, Negru & Asociații, reproducerea acestora fiind permisă doar în scop de informare și cu citarea corectă și completă a sursei.

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.