Clauză abuzivă. Risc de schimb valutar

Curtea de Justiție a Uniunii Europene revine cu o nouă hotărâre favorabilă consumatorilor care au contractat credite bancare. Astfel, la 20 septembrie 2018, instanța de la Luxemburg, s-a pronunțat în afacerea C-51/17, OPT Bank Nyrt. și OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés și Emil Kiss, ocazie cu care a arătat expres faptul că poate face obiectul unui control jurisdicțional caracterul abuziv al unei clauze contractuale neclare care plasează riscul de schimb valutar în sarcina împrumutatului și care nu reflectă acte cu putere de lege.

În cuprinsul hotărârii pronunțate, Curtea de Justiție amintește că norma care exclude din domeniul de aplicare al directivei clauzele contractuale care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii este justificată prin faptul că se poate prezuma în mod legitim că legiuitorul național a stabilit un echilibru între ansamblul drepturilor și obligațiilor părților la contract.

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că o altă clauză contractuală care nu este vizată de acte cu putere de lege, precum, în speță, cea referitoare la riscul de schimb valutar, este în totalitate exclusă de asemenea din domeniul de aplicare al directivei. Caracterul abuziv al acestei clauze poate, în acest caz, să fie apreciat de instanța națională în măsura în care aceasta apreciază, după o examinare de la caz la caz, că nu este redactată în mod clar și inteligibil.

În această privință, Curtea consideră că instituțiile financiare sunt obligate să furnizeze împrumutaților informații suficiente pentru a le permite să adopte decizii prudente și în deplină cunoștință de cauză. Aceasta implică faptul ca o clauză referitoare la riscul de schimb valutar trebuie să fie înțeleasă de consumator atât pe plan formal și gramatical, cât și în ceea ce privește efectele concrete ale acesteia. Rezultă că un consumator mediu, normal informat, suficient de atent și de avizat trebuie să poată nu numai să cunoască posibilitatea deprecierii monedei naționale față de moneda străină în care a fost exprimat împrumutul, ci și să evalueze consecințele economice potențial semnificative ale unei astfel de clauze asupra obligațiilor sale financiare.

În plus, Curtea arată că, în sfera interpretării contractuale, caracterul clar și inteligibil al clauzelor contractuale trebuie să fie apreciat raportându-se, în momentul încheierii contractului, la toate circumstanțele care însoțesc încheierea contractului, precum și la toate celelalte clauze ale contractului, în pofida faptului că unele dintre aceste clauze au fost declarate sau prezumate abuzive și din această cauză au fost anulate ulterior de legiuitorul național.

Astfel, Curtea nu face altceva decât să confirme că îi revine instanței naționale sarcina să invoce din oficiu, în locul consumatorului în calitatea sa de reclamant, eventualul caracter abuziv al altor clauze contractuale decât cea referitoare la riscul de schimb valutar, din moment ce dispune de elementele de fapt și de drept necesare în acest scop.

Societatea civilă de avocați Costaș, Negru & Asociații are o bogată experiență în litigiile de acest tip și poate reprezenta cu succes consumatorii în litigiile cu băncile care au reglementat și pus în practică diverse tipuri de clauze abuzive. Toate detaliile privind serviciile juridice și avocații societății pot fi găsite pe pagina web a societății, la adresa https://www.costas-negru.ro.