Servicii oferite de bone. Ajutor financiar

În contextul tensionat din punct de vedere social şi economic al ultimelor săptămâni apar totuşi şi veşti bune pentru părinţi: pe data de 1 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Actul normativ se afla încă din anul 2019 în atenţia legiuitorului, fiind conceput pentru a uşura sarcina economică existentă asupra părinţilor sau persoanelor care au în grijă un copil. Ajutorul acordat se situează între 250 lei şi 710 lei pentru fiecare copil, în funcţie de venitul realizat de beneficiar.

La acest moment, legea nu este în vigoare, urmând să intre în vigoare la 60 de zile de la data publicării, adică la finalul lunii mai 2020. În materialul următor ne propunem să realizăm o analiză a dispoziţiilor Legii nr. 35/2020, cu trimiteri către legislaţia aplicabilă exercitării profesiei de bonă (Legea nr. 167/2014).

Condiţii pentru acordarea ajutorului

Observăm că Legea nr. 35/2020 se referă la o serie de condiţii care fie privesc calitatea beneficiarului, fie au în vedere veniturile realizate de către acesta. De asemenea, putem distinge şi o serie de condiţii implicite.

Condiţii referitoare la calitatea persoanelor îndreptăţite

În esenţă, legea se aplică persoanelor care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, având calitatea de  părinte la care copilul locuieşte în mod statornic, de reprezentant legal al copilului, cu atribuţii de creştere şi îngrijire a copilului, sau de persoană desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004.

De asemenea, art. 5 alin. (1) prevede că ajutorul financiar va fi acordat beneficiarilor care sunt cetăţeni români, cetăţenilor altor state şi apatrizilor cu domiciliul în România, care obţin venituri în baza unor contracte individuale de muncă ori a unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată.

Prin excepţie, ajutorul financiar se acordă şi persoanelor care sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, cu condiţia ca acestea să nu fi refuzat maximum două oferte de muncă din partea acestor agenţii.

Legea prevede şi condiţii care privesc vârsta pe care trebuie să o aibă copilul, pentru ca părinţii sau reprezentanţii acestuia să beneficieze de ajutor financiar. Astfel, din interpretarea art. 13, rezultă că ajutorul va fi acordat doar în cazul în care copilul nu a împlinit încă vârsta de 6 ani. În acest context, trebuie punctat faptul că ajutorul va fi acordat doar până la momentul împlinirii vârstei de 6 ani de către copil. Totodată, subliniem că ajutorul se acordă până când copilul intră în sistemul de creşă sau grădiniţă.

Art. 6 din Legea nr. 35/2020 prevede o serie de ipoteze în care nu se va acorda ajutorul financiar.

Punctăm că nu va putea beneficia de dispoziţiile Legii nr. 35/2020 persoana care se află într-una următoarele situaţii:

– este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare,

– oferă întreţinere, în baza măsurii de protecţie a plasamentului de urgenţă, conform art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004,

– este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu handicap grav, prevăzută de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

– se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,

– nu şi-au plătit impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Condiţii referitoare la veniturile realizate

Ajutorul va fi acordat doar în cazul persoanelor ale căror venituri nete sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie. Pentru determinarea venitului net de referinţă, va fi avută în vedere media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterior momentului la care se formulează solicitarea.

Aspecte referitoare la încheierea contractului cu bona

Pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 35/2020, este obligatorie respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Beneficiarii trebuie să demonstreze existenţa unui angajament cu o persoană care prestează activitatea de bonă. În acest sens, trimitem la dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 167/2014, care prevăd că exercitarea profesiei de bonă va fi realizată fie prin furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică, fie prin desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată, conform O.U.G. nr. 44/2008.

Conţinutul dosarului  

Beneficiarii vor depune o cerere, precum şi o serie de documente doveditoare, la serviciul public de asistenţă socială, pentru a demonstra îndeplinirea condiţiilor de acordare. Deşi legea nu prevede în mod expres, credem că intenţia legiuitorului a fost de a investi serviciul de la locul unde copilul are domiciliul sau reşedinţa cu verificarea documentaţiei. Documentele doveditoare necesare sunt:

– copie de pe documentul de identitate al persoanei care va fi beneficiar;

– copie de pe certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

– copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

– adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015 nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

– copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr. 167/2014;

– pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj sau care se află în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, se va depune şi dovada emisă de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Procedura de acordare a indemnizaţiei

Ulterior depunerii dosarului cu documentele relevante de către viitorul beneficiar, serviciul public de asistenţă socială va proceda la analiza dosarului, pentru a se verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea ajutorului. În acest sens, se vor realiza verificări de către direcţia de asistenţă socială a condiţiilor de eligibilitate, în baza documentelor depuse de solicitant, a informaţiilor existente în bazele de date ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale sau a altor documente, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul. În ipoteza în care dosarul este validat de serviciul public de asistenţă socială, primarul emite o dispoziţie prin care se acordă ajutorul financiar beneficiarului. Tot o dispoziţie va fi emisă şi în ipoteza respingerii cererii formulate.

În situaţia acordării ajutorului financiar, solicitantul are obligaţia de a depune din 6 în 6 luni o declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea în continuare a condiţiilor de acordare a ajutorului. În caz contrar, acordarea ajutorului financiar încetează în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni pentru realizarea acestei obligaţii.

Acest articol a fost pregătit, pentru Blog-ul societății civile de avocați Costaș, Negru & Asociații, de av. Alexandra Maria Mureșan (Baroul Cluj).

Lasa un comentariu

Please enter your name.
Please enter comment.